Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIII/223/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 25 stycznia2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

                                                       UCHWAŁA  Nr XXXIII/223/18

                                                      RADY GMINY GOŚCIERADÓW

                                                        z dnia 25 stycznia2018 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2714L Gościeradów – Zdziechowice” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

 

Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy Gościeradów na rok 2018.

 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz zasady 

            rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem

            Kraśnickim i Gminą Gościeradów.

  1. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2018 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 237
06 lutego 2018 14:52 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [223_skmbc224e_p18020613250.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2018 14:51 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl