Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIV/224/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

UCHWAŁA  Nr XXXIV/224 /18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ,
art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr XXXI/213/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 367 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100 000, 00 zł.

2) celowe w kwocie 905.367,00 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84 442,00 zł.

b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 345.000, 00 zł.

c) realizację zadań oświatowych w kwocie 475.925,00 zł.

2) §10 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty         3 700 000, 00 zł.

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek określonych w przychodach w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały oraz  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

4) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 1” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2018 - załącznik nr 2” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik nr 4 „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik nr 5 „Wydatki na zadania   inwestycyjne w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2018 wynosi:

po stronie dochodów

dochody  ogółem – 36.891.950,99 zł.

w tym: dochody bieżące - 30.573.645,09 zł.

dochody majątkowe -6.318.305,00 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem – 39.016.950,99  zł.

w tym: wydatki bieżące -28.440.900,80 zł.

 wydatki majątkowe - 10.576.050,19 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 254
22 marca 2018 13:53 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [224_skmbc224e_p18031916300.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 13:45 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl