Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXIV/225/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/225/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 15 marca 2018 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2018 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 149
22 marca 2018 14:00 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl