Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIV/226/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA Nr XXXIV/226/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18  ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Gościeradów  uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Gościeradów pomocy finansowej  Powiatowi Kraśnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia  - badania profilaktyczne w ramach programu ,,NIE nowotworom u dzieci”.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 1.380,00 zł (słownie: tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady  rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kraśnickim i Gminą Gościeradów.

 2. Do zawarcia umowy  upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

                                                                                             

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 103
22 marca 2018 14:05 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [226_skmbc224e_p18031916330.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:04 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl