Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIV/227/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA  Nr XXXIV/227/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację zadań pod nazwą:

- „Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kościelna” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.;

- „Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kolonia” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.;

- „Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Gościeradowska” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.;

„Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.;

- „Budowa chodnika w miejscowości Mniszek” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.;

- „Budowa chodnika w miejscowości Gościeradów Kolonia” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł.

 

Powyższe środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy Gościeradów na rok 2018.

 

§ 2. 1. Szczegółowe warunki realizacji postanowień niniejszej uchwały oraz zasady 

            rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem

            Kraśnickim i Gminą Gościeradów.

  1. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak                                             

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 102
22 marca 2018 14:11 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [227_skmbc224e_p18031916340.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:09 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl