Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

UCHWAŁA Nr XXXIV/229/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 41g ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. )  – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Gościeradów powołuje się na trzyletnią kadencję spośród osób, o których mowa w art. 41 f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwaną dalej ,,ustawą o pożytku publicznym”.

2. Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą, powołuje Wójt Gminy Gościeradów w trybie zarządzenia (na wniosek organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym, w liczbie co najmniej pięciu – prowadzących działalność na terenie Gminy).

3. Wniosek powinien być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu.

4. Powołując Radę Wójt określa jej skład osobowy, liczbę członków oraz siedzibę, na adres której doręcza się projekty uchwał i akty prawa miejscowego do zaopiniowania.

§ 2. 1. Kandydatów – przedstawicieli organu stanowiącego Gminy Gościeradów do Rady zgłasza Rada Gminy Gościeradów.

 

2. Kandydatów – przedstawicieli organu wykonawczego Gminy Gościeradów do Rady wskazuje Wójt Gminy Gościeradów.

 

3. Kandydatów – przedstawicieli organizacji oraz podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2, do Rady zgłaszają te organizacje lub podmioty, o których mowa w § 1 ust.2.

 

4. Zgłaszanie kandydatów o których mowa w ust. 1 i 3, następuje w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Radę Gminy Gościeradów i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wezwania Wójta Gminy Gościeradów do zgłaszania kandydatur do Rady.

5. Powołanie następuje wśród zgłoszonych lub wskazanych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na pracę w Radzie.

§ 3. 1. Rada składa się z członków w łącznej liczbie od 7 do 15  osób, z tym że członkowie,
o których mowa w § 2 ust. 3, muszą stanowić co najmniej połowę składu Rady.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch zastępców, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy powołanych do składu członków Rady.

 

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców wskazany przez Radę.

 

§ 4. 1. Rada wydaje opinie, w sprawach przewidzianych w przepisach ustawy o pożytku publicznym, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy powołanego składu. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub jego zastępca, przewodniczący posiedzeniu.

2. Opinie Rady wyrażane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie opinii. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację Rady z prawa do jej wyrażenia.

 

§ 5. 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący na skutek wpłynięcia wniosku (wniosków)
o wydanie opinii – w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

2. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz protokolant danego posiedzenia, wybrany przez Radę.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/199/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2010 r. Nr 146, poz. 2455). 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 214
22 marca 2018 14:19 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [229__skmbc224e_p18031916370.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:18 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl