Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXIV/230/18 RADY GMIN GOŚCIERDADÓW z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gościeradów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXXIV/230/18

RADY GMIN GOŚCIERDADÓW

z dnia 15 marca 2018 r.

 

w sprawie podziału Gminy Gościeradów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn.zm.) i art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Gościeradów, działając na wniosek Wójta Gminy Gościeradów, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gościeradów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów i sołectwach.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/104/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Gościeradów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 3154)  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 155
22 marca 2018 14:23 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [230_skmbc224e_p18031916390.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:22 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl