Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gościeradów na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXIV/231/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 15 marca 2018 r.

 

 

w sprawie podziału Gminy Gościeradów na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)  Rada Gminy Gościeradów, na wniosek Wójta Gminy Gościeradów, uchwala co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Gościeradów na 8 obwodów głosowania zgodnie
 z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Lublinie.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów i sołectwach.

§ 4. Na uchwałę Rady Gminy w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 16.11.2012 r. w sprawie podziału gminy Gościeradów na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r. poz. 4537) 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 157
22 marca 2018 14:26 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [231_skmbc224e_p18031916400.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 marca 2018 14:25 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl