Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr XXXV/232/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 kwietnia 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA  Nr XXXV/232/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

 

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/214/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu §1 otrzymuje brzmienie: „Udzielić Powiatowi Kraśnickiemu pomocy finansowej na realizację zadań pod nazwą:

-        „Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L Gościeradów – Szczecyn” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711L Gościeradów - Kosin” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 120 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716L Wólka Gościeradowska – Trzydnik” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 369 000,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705L Liśnik Duży – Księżomierz” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 151 500,00 zł.;

-        „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2712L Gościeradów – Wólka Szczecka” poprzez przekazanie dotacji celowej w kwocie 100 000,00 zł.;

 

Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy Gościeradów na rok 2018 w rezerwie inwestycyjnej.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 139
13 kwietnia 2018 14:02 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [232_skmbc224e_p18041112270.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2018 14:00 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl