Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVI/234/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów.

Uchwała Nr XXXVI/234/18

        Rady Gminy Gościeradów

 

   z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr XXII/139/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/182/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 18 września 2014 r., w granicach określonych na załącznikach Nr 1 i 2.

 

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1.  Załącznik Nr 1 − ujednolicony tekst i rysunek studium w skali 1:25 000 - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów.

2.  Załącznik Nr 2 − ujednolicony tekst i rysunek studium w skali 1:25 000 - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów.

3.  Załącznik Nr 3 − Uzasadnienie przyjętych rozwiązań i synteza ustaleń studium.

4.  Załącznik Nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

 

                       

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 134
04 czerwca 2018 14:48 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [3_suikzp_goscieradow_synteza_ustalen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 14:18 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [2_2_suikzp_kierunki_rysunek.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 14:17 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [2_suikzp_goscieradow_kierunki_tekst.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl