Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXVI/236/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Annopol-GPZ Budzyń

UCHWAŁA NR XXXVI/236/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

 

z dnia 24 maja 2018 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Annopol-GPZ Budzyń

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/140/16  Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po przedłożeniu przez Wójta Gminy Gościeradów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów”, uchwalonego uchwałą Nr III/17/02 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XXXV/182/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 18 września 2014 r., Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepisy wprowadzające

 

§ 1.

 

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego nieruchomości znajdujące się w granicach obrębów Aleksandrów, Księżomierz Dzierzkowska oraz Księżomierz Kościelna, zwany dalej „planem”.

 

§ 2.

 

1. Plan obejmuje nieruchomości położone na terenie sołectw: Aleksandrów, Księżomierz Dzierzkowska oraz Księżomierz Kościelna, o łącznej powierzchni ok. 31,1 ha, w granicach określonych na załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Obszar objęty planem stanowi tereny lokalizacji planowanej inwestycji celu publicznego - projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV relacji GPZ Annopol - GPZ Budzyń, a także pozostałe tereny określone w § 5.

 

§ 3.

 

Integralne części uchwały stanowią:

1. Rysunek planu – stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, wykonany na mapie pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kraśniku w skali 1:2000, określający:

1) granice terenu objętego planem;

2) granice administracyjne gminy;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;

4) przeznaczenie terenów, określone symbolami literowo-cyfrowymi;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6)  przebieg istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych wraz z pasami technologicznymi;

7) oznaczenia graficzne informacyjne, nie stanowiące ustaleń planu.

2. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu – stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne dotyczące planu,
o którym mowa w § 1 uchwały;

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Gościeradów,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania, wydzielony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowo-cyfrowym;

6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą dopuszczalne zbliżenie obiektu budowlanego (części naziemnej i podziemnej) do linii rozgraniczającej terenu, z dopuszczeniem wysunięcia poza wyznaczoną linię, z zachowaniem przepisów odrębnych:

− okapów, daszków, schodów, gzymsów, zadaszeń nad wejściami, balkonów, wykuszy, ryzalitów oraz innych detali architektonicznych, przy czym elementy te nie mogą wykraczać poza linię więcej niż 2,0 m.;

− infrastruktury technicznej,  w tym elementów komunikacji i uzbrojenia terenu, oraz małej architektury i urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu;

8) wysokości zabudowy należy przez to rozumieć wysokość:

−   dla budynków, liczoną zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.);

−   dla pozostałych obiektów budowlanych, wysokość całkowitą obiektu nad powierzchnią terenu, na którym obiekt ten jest usytuowany; wysokość zabudowy nie dotyczy systemów infrastruktury technicznej.

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

10) linii elektroenergetycznej WN 110 kV - należy przez to rozumieć projektowaną napowietrzną linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia WN 110 kV relacji GPZ Annopol - GPZ Budzyń, stanowiącą inwestycję celu publicznego (z możliwością realizacji odcinków linii 110 kV jako dwunapięciowych lub w przypadkach wynikających z potrzeb dysponenta sieci w wykonaniu kablowym);

11) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć:

−            w przypadku napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN 15 kV, teren o szerokości 15,0 m, przebiegający wzdłuż osi linii, wyznaczonej lokalizacją słupów (7,5 m w obu kierunkach),

− w przypadku projektowanego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV, teren o szerokości 40,0 m, przebiegający wzdłuż osi linii, wyznaczonej lokalizacją słupów (20,0 m w obu kierunkach),

w granicach którego obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu, ustalone w niniejszej uchwale, wynikające z przepisów odrębnych oraz z ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko;

12) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć urządzenia i sieci uzbrojenia technicznego, w tym wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;

13) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami rozgraniczającymi;

14) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych istniejących i projektowanych, liczoną po zewnętrznym obrysie obiektu w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni budynków lub ich części niewystających ponad powierzchnię terenu, okapów, gzymsów, balkonów, schodów, innych detali architektonicznych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

15)  wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, mierzony na poziomie posadzki po obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów budowlanych, przy czym:

− za kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację lub jej część, w tym kondygnacje całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i magazynowe;

− w przypadku działek geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, za powierzchnię działki budowlanej należy przyjąć powierzchnię działki znajdującej się w obrębie danego obszaru funkcjonalnego, właściwego dla projektowanej zabudowy, wydzielonego liniami rozgraniczającymi.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

 

§ 5.

 

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

–      tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem E wraz z pasem technologicznym;

–      tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN;

–      tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolem RM;

–      tereny gruntów rolnych, oznaczone symbolem R;

–      tereny leśne, oznaczone symbolem ZL;

–      tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KD-L;

–      tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KD-D;

–      tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW,

dla których ustala się:

−      przeznaczenie terenów;

−      linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

−      lokalne warunki i zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy;

−      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

−      tymczasowe sposoby użytkowania terenu;

−      stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

−      ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  1. Ustalenia ogólne określające sposób zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów obowiązują na całym obszarze objętym planem.

3. Realizacja nowej zabudowy i zainwestowania oraz utrzymanie bądź rozbudowa istniejącej zabudowy, a także zmiany zagospodarowania i użytkowania terenów nie mogą naruszać:

–      przepisów odrębnych;

–      norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych;

–      wymagań określonych w Rozdziałach II i III.

  1. Zakazy i ograniczenia wynikające z ustalonych w niniejszej uchwale zasad zagospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, które powinny być lokalizowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Istniejący w dniu wejścia w życie uchwały sposób zagospodarowania terenów oraz użytkowania budynków lub ich części, powstałych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, uznaje się zgodny z planem.

 

§ 6.

 

W granicach planu ustala się lokalizację następujących inwestycji celu publicznego:

1) projektowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia WN 110 kV relacji GPZ Annopol − GPZ Budzyń na terenach oznaczonych symbolami E.1 – E.18 wraz z pasem technologicznym;

2) dróg publicznych na terenach oznaczonych symbolami KD-D.1 i KD-L.1.

 

§ 7.

 

W granicach planu przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne klasy bonitacyjnej RIIIa i RIIIb o powierzchni 1,4526 ha – na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak: GZ.tr.602.19.2018 z dnia 12 marca 2018 r.

 

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne

 

§ 8.

 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

W celu ochrony istniejących wartości otwartego krajobrazu terenów aktualnie użytkowanych rolniczo, ustala się następujące zasady:

1)  obowiązek lokalizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu;

2) zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów żelbetowych i betonowych;

3)  zakaz umieszczania na słupach projektowanej linii elektroenergetycznej reklam,
z wyjątkiem tablic ostrzegawczych, symbolu producenta, inwestora lub właściciela;

4)  obowiązują zasady zagospodarowania poszczególnych terenów funkcjonalnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 9.

 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

 

1. W granicach planu obowiązuje zakaz budowy zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

2. Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska, uwzględniając w szczególności:

–          oszczędne korzystanie z terenu przy realizacji inwestycji;

–          konieczność ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem;

–          spełnianie obowiązujących norm w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi;

–          przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 406 Niecka Lubelska, dla którego sporządzono dokumentację hydrologiczną zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 13.09.2007 roku, znak: DGiKGkdh/4791 – 22/6706/6837/08/MJ. W granicach obszaru ustala się ochronę ilościową i jakościową zasobów wodnych, polegającą na zakazie wprowadzania nieoczyszczonych substancji do wód powierzchniowych i ziemi oraz ograniczeniu działalności mogącej negatywnie wpłynąć na stan warstwy wodonośnej.

4. W  celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi, ustala się:

1)  instalacje rozdziału energii elektrycznej powinny być zaprojektowane, wykonane, utrzymywane oraz użytkowane w sposób niestanowiący zagrożenia pożarowego lub wybuchowego oraz chroniący przez porażeniem prądem elektrycznym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

2) linie elektroenergetyczne 110 kV należy zabezpieczyć w wymagane zabezpieczenia odgromowe, zgodnie z normą PN-EN 50341-3-22:2010 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV;

3) w przypadku wytworzenia odpadów zakwalifikowanych do niebezpiecznych, należy zapewnić odbiór i utylizację przez specjalistyczne służby, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób niepowodujący przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883).

5) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób nie powodujący przekroczeń norm hałasu w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) oraz normą PN-N-01339:2000 „Metody pomiaru i oceny hałasu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”;

6) przy zbliżeniach z budynkami linie elektroenergetyczne należy prowadzić i wykonać w sposób niepowodujący trudności w użytkowaniu i należytym utrzymaniu budynków;

7)  należy zachować minimalne wymagania odległościowe od niektórych obiektów budowlanych określone zgodnie z normą: PN-EN 50341-3-22:2010 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV”;

8)  należy zachować minimalną odległość pionową zawieszenia przewodów linii napowietrznych od powierzchni dróg publicznych oraz pozostałych terenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

9)  linie elektroenergetyczne przebiegające w obrębie dróg publicznych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu kołowym i utrzymaniu dróg, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w zezwoleniu właściwego zarządcy drogi;

10) konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

§ 10.

 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

 

1. W granicach terenu objętego planem nie występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

2. W granicach terenu objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej wymagające szczególnej ochrony.

 

§ 11.

 

Ustalenia w zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

Nie wyznacza się w planie przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie określa się zasad ich kształtowania.

 

§ 12.

 

Ustalenia w zakresie sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

 

W granicach obszaru objętego planem nie znajdują się tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych, tj. tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

 

§ 13.

 

Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

 

1. Nie określa się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

2. W przypadku wszczęcia procedury w sprawie scalania i podziału nieruchomości, ustala się dla terenów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalną powierzchnię działek – 1000 m2;    

2) minimalną szerokość frontów działek - 20,0 m;    

3)  kąt położenia granic działek przeznaczonych pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego - prostopadle do drogi z dopuszczeniem odchylenia od kąta nie większym niż 5°.

3. Zasady scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej.

 

§ 14.

 

Ustalenia w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

 

1.  Ustala się pasy technologiczne dla istniejących i planowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych, wskazane na rysunku planu:

1) dla linii SN 15 kV - 15,0 m (7,5 m od osi linii wyznaczonej lokalizacją słupów po obu jej stronach);

2) dla projektowanej linii WN 110 kV relacji GPZ Annopol - GPZ Budzyń - 40,0 m (20,0 m od projektowanej osi linii po obu jej stronach).

2. W granicach pasów technologicznych linii ustala się:

1) Dla linii 110 kV zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 9,0 m od skrajnego przewodu linii do najdalej wysuniętej części budynku;

2) Zakaz tworzenia hałd i nasypów;

3) Zakaz wprowadzania zalesień;

4) Możliwość prowadzenia prac związanych z realizacją i eksploatacją projektowanej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, w tym możliwość lokalizacji skrzyżowań linii elektroenergetycznych z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz przebudowy i przełożenia istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym dla niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, z zastrzeżeniem ust. 3;

5) Możliwość wycinki oraz usunięcia zadrzewień i zakrzewień w zakresie niezbędnym dla prawidłowej pracy oraz eksploatacji istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych.

3.  Lokalizacja linii elektroenergetycznej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej powinna uwzględniać przepisy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów oraz przepisy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

4.  Przy zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejącej oraz planowanej infrastruktury elektroenergetycznej, spełniając wymagania Polskich Norm oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

5. Dla obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. obowiązują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 15.

 

Ustalenia w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

1. Dopuszcza się możliwość tymczasowego zajęcia terenów rolniczych, w tym poszerzenia istniejących dróg gruntowych w terenach rolniczych, na potrzeby transportu i budowy projektowanej linii elektroenergetycznej WN 110 kV; tymczasowe zagospodarowanie terenów rolniczych - do 150 dni od rozpoczęcia inwestycji.

2. Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy.

 

§ 16.

 

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

1. Układ, obsługę oraz powiązania komunikacyjne terenów objętych planem stanowi system istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, zlokalizowanych poza granicami planu:

–   dróg gminnych nr: 108572 relacji Aleksandrów Osady - tereny leśne Lasów Państwowych,

− dróg powiatowych nr:  2644 relacji Bliskowice - Księżomierz, 2701 relacji Wilkołaz - Urzędów - Dzierzkowice - Annopol, 2705 relacji Liśnik Duży – Księżomierz,

oraz dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych w granicach planu, dla których parametry techniczne wraz z klasą i kategorią drogi zostały określone w ustaleniach szczegółowych.

2. W obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych zakazuje się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń i obiektów technicznych i budowlanych dróg, związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania drogi; dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej niezwiązanej z obsługą i utrzymaniem drogi oraz zieleni urządzonej i obiektów małej architektury, za zgodą i według warunków technicznych zarządcy drogi, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ruchu i warunków określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych.

3. Minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg publicznych dla lokalizacji obiektów budowlanych oraz nie będących obiektami budowlanymi reklam, nie związanych z potrzebami zarządzania drogą oraz potrzebami ruchu drogowego, należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

4. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w granicach istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych oraz na potrzeby obsługi produkcji rolnej realizację niezbędnych dróg dojazdowych do pól.

5. Zjazdy z dróg publicznych oraz przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w granicach obszaru objętego planem, należy uzgodnić na etapie projektu budowlanego z właściwym zarządcą drogi.

6. Wymagane drogi pożarowe dla obiektów budowlanych powinny być wyznaczone zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 17.

 

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 

1. Zaopatrzenie w wodę

1) Dla terenów istniejącej zabudowy z gminnej sieci wodociągowej bądź z lokalnych ujęć wód podziemnych dla zabudowy położonej poza zasięgiem sieci wodociągów miejskich;

2) W granicach terenu objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz modernizację sieci i urządzeń systemu sieci wodociągowej w oparciu o projekty budowlane inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie mniejszych niż 3 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i mniejszych, 5 m dla sieci dn 201-300 mm i 8 m dla sieci powyżej dn 300 mm;

3) Należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń wodociągowych.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych

1) W przypadku zaopatrzenia części inwestycji (ewentualnego zaplecza socjalnego inwestycji) w wodę do celów socjalno-bytowych, należy zapewnić odprowadzenie lub odbiór ścieków;

2) Dla terenów istniejącej zabudowy obowiązuje odprowadzanie ścieków systemem sieci kanalizacyjnej sanitarnej bądź w przypadku braku sieci do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.);

3) W granicach terenu objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz modernizację sieci i urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o projekty budowalne inwestycji, w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenu, przy zachowaniu warunków przepisów odrębnych oraz uwzględnieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w granicach nie mniejszych niż 3 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o średnicy dn 200 mm i mniejszych oraz 5 m dla sieci o średnicy powyżej dn 200 mm;

4)  Należy zapewnić możliwość konserwacji i remontów sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej.

3. Odprowadzenie wód opadowych

1) Wody opadowe w granicach opracowania należy odprowadzać powierzchniowo po  terenie;

2) Docelowo wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z terenów dróg publicznych, należy oczyścić przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

4. Gospodarka odpadami

1) Gospodarka odpadami, w tym odbiór i utylizacja odpadów technologicznych powstałych w wyniku eksploatacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

5. Telekomunikacja 

1) W granicach terenu objętego planem dopuszcza się budowę oraz rozbudowę sieci i urządzeń systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych uwzględniając warunki przepisów odrębnych.

6. Zaopatrzenie w ciepło

1) Zaopatrzenie w ciepło dla terenów planowanej zabudowy należy realizować w oparciu o zbiorcze lub indywidualne źródła dystrybucji ciepła z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii.

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;

2) Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych (w tym kablowanie istniejących linii napowietrznych), w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez dysponenta sieci;

3) W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy określonych przez dysponenta sieci;

4) Na obszarze objętym planem planuje się budowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji GPZ Annopol - GPZ Budzyń, wskazaną na rysunku planu. W obrębie linii wraz z jej pasem technologicznym obowiązują ustalenia, o których mowa w § 14 ust. 2 planu;

5)  W granicach terenu objętego planem, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, dopuszcza się realizację sieci niskiego i średniego napięcia w sposób nie kolidujący z przeznaczeniem podstawowym terenu, uwzględniając warunki przepisów odrębnych.

 

§ 18.

 

Wymagania z zakresu obrony cywilnej

 

1. W zagospodarowywaniu terenu objętego planem należy uwzględnić potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Obowiązuje informowanie Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, o lokalizacji obiektów o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t., przed wydaniem pozwolenia na budowę.

 

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, określające m.in. przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

 

§ 19.

 

1. Wyznacza się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej elektroenergetycznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności: słupy i przewody elektroenergetyczne, zjazdy z dróg wewnętrznych i publicznych, place manewrowe i składowe, drogi wewnętrzne, przyłącza infrastruktury technicznej, zieleń urządzoną.

2. W terenach wyznaczonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 90%;

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3 – 50,0 m;

3) dla słupów nadleśnych dopuszcza się wysokość zabudowy do 60,0 m;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10%;

5) minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie ustala się;

6) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie ustala się;

7) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działek;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się; obowiązują ustalenia, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 7 i 9.

3. Dopuszcza się przebudowę rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w przypadku ich kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

4.  Wykonanie oznaczenia, w tym świetlnego i przeszkodowego, słupów i linii elektroenergetycznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5. Obowiązuje lokalizacja słupów linii elektroenergetycznych w odległościach od pasów drogowych dróg publicznych wyznaczonych w planie, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych.

6. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych oraz niewydzielonych geodezyjnie dróg gruntowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, oraz dróg publicznych i wewnętrznych, znajdujących się poza granicami planu, z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §15 i §16 oraz ustaleń szczegółowych.

7. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 20.

 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.1, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej.

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze;

2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona;

3) dojścia, dojazdy i utwardzone parkingi.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30%;

2)  wskaźnik intensywności zabudowy:

a) maksymalny – 0,4;

b) minimalny - 0,1;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40%;

4) wysokość budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych z możliwością lokalizacji podpiwniczeń; całkowita wysokość budynku do 9,0 m do kalenicy;

5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży – do 1 kondygnacji nadziemnej i nie więcej niż 6,0 m do kalenicy;

6) geometria dachów - dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością zastosowania naczółków i przyczółków; dla budynków gospodarczych oraz garaży dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych w przedziale do 15º bądź dachów płaskich;

7)  materiał i kolorystyka zabudowy - stosowanie materiałów naturalnych; elewacja budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów;

8) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny;

9)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Obsługa komunikacyjna terenów z drogi gminnej nr 108572, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu.

5. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 21.

 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM.1, z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy zagrodowej związanej z produkcją rolną w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) infrastruktura techniczna oraz garaże i budynki gospodarcze;

2) obiekty małej architektury (altany, wiaty, zadaszenia itp.) oraz zieleń urządzona;

3) dojścia, dojazdy i utwardzone parkingi.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1)  maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%;

2)  wskaźnik intensywności zabudowy:

a) maksymalny – 0,3;

b) minimalny - 0,1;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 40%;

4) wysokość budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych z możliwością lokalizacji podpiwniczeń; całkowita wysokość budynku do 10,0 m do kalenicy;

5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży – do 1 kondygnacji nadziemnej i nie więcej niż 6,0 m do kalenicy;

6) geometria dachów - dwu lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 25º-45º, z możliwością zastosowania naczółków i przyczółków; dla budynków gospodarczych związanych z obsługą produkcji rolnej oraz garaży dopuszcza się zastosowanie dachów jednospadowych w przedziale do 15º bądź dachów płaskich;

7)  materiał i kolorystyka zabudowy - stosowanie materiałów naturalnych; elewacja budynków i budowli w jednorodnej gamie kolorystycznej opartej na barwach pastelowych, odcieniach brązów, bieli, szarości z jednym kolorem dominującym na elewacji; dla pokryć dachowych obowiązuje jednolita kolorystyka oparta na kolorach ceglastych, brązach, szarościach; obowiązuje zakaz stosowania jaskrawych kolorów;

8) obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych – 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny.

4. Obsługa komunikacyjna terenu z drogi gminnej nr 108572, zlokalizowanej w sąsiedztwie terenu, poprzez działki nr 114 i 113/2.

5. Pozostałe zasady oraz zasady obsługi infrastrukturalnej jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 22.

 

1. Wyznacza się tereny gruntów rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolami R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne, sadownicze oraz hodowlane.

2. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) podziemne i naziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane z obsługą ludności i rolnictwa;

2) drogi dojazdowe do pól;

3) ścieżki piesze i rowerowe z zachowaniem warunków przepisów odrębnych.

3. Na terenie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz §14 ust. 2, zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej oraz składowisk odpadów.

4. Obsługa komunikacyjna terenów z dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów z uwzględnieniem ustaleń komunikacyjnych planu, określonych w §16 oraz ustaleń szczegółowych.

5. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 23.

 

1. Wyznacza się tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL.1, ZL.2.

2. Dla terenów ustala się przeznaczenie podstawowe – prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, zachowującej dotychczasowe funkcje lasów: gospodarczą, ochronną, klimatotwórczą.

3. Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) napowietrzne sieci infrastruktury technicznej;

2) drogi dojazdowe w obrębie istniejących dróg leśnych.

4. W granicach terenów obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz §14 ust. 2, zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

5. W granicach lasów obowiązują zasady gospodarowania, określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) oraz w planach urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i uproszczonych planach urządzenia lasów w przypadku lasów prywatnych.

 

§ 24.

 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych (droga kategorii gminnej), oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L.1, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalna).

2. Szerokość drogi KD-L.1 w liniach rozgraniczających – 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 25.

 

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych (droga kategorii gminnej), oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D.1, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowa).

2. Szerokość drogi KD-D.1 w liniach rozgraniczających – 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

 

§ 26.

 

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW.1, KDW.2, KDW.3, KDW.4, KDW.5, KDW.6, z podstawowym przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne.

2. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Pozostałe zasady jak w ustaleniach ogólnych.

 

Rozdział 4.

Przepisy szczególne

 

§ 27.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym planem ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w następujących wysokościach:

1) dla terenów infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonych symbolami E.1- E.18 – 1 %;

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, oznaczonych symbolami MN.1, RM.1  – 10%;

3) dla terenów pozostałych – 1%.

 

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

 

§ 28.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 29.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Gościeradów.

 

§ 30.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

           

 

Przewodniczący Rady Gminy      

 

  Henryk Filipczak

                                                          

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2018 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 200
04 czerwca 2018 15:39 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_i_nr_4_do_uchwaly_nr_xxxvi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 15:37 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [2_zalzcznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 czerwca 2018 15:36 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [1_zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl