Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

                                                                                                       

Uchwała Nr XXXVII/241/18
Rady Gminy Gościeradów

   z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy  Gościeradów uchwala, co         następuje:

 

§ 1. Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

1)      sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2017 r.,

2)      sprawozdaniem finansowym za 2017 r.,

3)      opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

4)      informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

 

udziela się  Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 72
06 lipca 2018 14:23 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [241_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:23 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl