Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR XXXVII/244/18 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie

UCHWAŁA NR XXXVII/244/18

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z.2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała NR III/9/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie z późniejszą zmianą.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 105
06 lipca 2018 14:53 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [244_zal_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:52 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [244_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:50 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl