Gmina Gościeradów

Uchwały Rady Gminy zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gościeradów

Uchwała Nr XXXVII/245/18

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych  (Dz. U. 2018 r.,  poz. 936) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co  następuje:

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Gościeradów:

-  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości               - 4.700,00 zł

- dodatek funkcyjny  w wysokości                           - 1.600,00

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%     -   940,00

- dodatek specjalny w wysokości                             - 1.280,00

Razem 8.520,00 zł brutto (słownie osiem tysięcy pięćset dwadzieścia zł 00/100)

                         

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

 

Henryk Filipczak

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 120
06 lipca 2018 14:57 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [245_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:55 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl