Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR V/35/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445
z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XI/67/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 5340) wprowadza się następujące zmiany:

1)      Załącznik nr 1 do uchwały – wzór deklaracji na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      Załącznik nr 2 do uchwały – wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6069).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2019 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 130
19 lutego 2019 08:57 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [35_skmbc224e_p19020710340.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2019 08:56 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)