Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR V/36/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale  nr III/8/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gościeradów na rok 2019 ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018r poz. 6066) wprowadza się następującą zmianę:

Dodaje się § 2  w brzmieniu:

1. Zastosowanie stawki podatku określonej w § 1 pkt 2 lit. c oznacza udzielenie pomocy de minimis i jest wprowadzone z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1).

2. Wartością pomocy de minimis w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej budynku lub jego części będzie różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 2 lit. b), a stawką z lit. c.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów .

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2019 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 150
20 lutego 2019 14:25 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [36_skmbc224e_p19020710370.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lutego 2019 14:23 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)