Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA Nr V/37/2019

RADY GMINY  GOŚCIERADÓW

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 n ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)  – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

 

3. Deklaracje składa się Wójtowi Gminy Gościeradów w Urzędzie Gminy Gościeradów
z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów.

 

§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/105/16 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gościeradów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2127).

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Gościeradów oraz wywieszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Gościeradów.

 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 125
21 lutego 2019 14:16 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [37_skmbc224e_p19020710450.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:13 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)