Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gościeradów

UCHWAŁA Nr V/38/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18b ust. 3, art. 22 i art. 23 ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Gościeradów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/142/09 Rady Gminy Gościeradów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gościeradów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2009 r. Nr 103, poz. 2334) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 15 uchyla się ust. 2, 

2)      po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

1. Rada powołuje spośród radnych Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 5 osób. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest komisją stałą Rady.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania Wójta
i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

3. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji spośród jej członków wybiera Rada.

4. Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargę (wniosek, petycję) w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Wójta oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy i przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, celem wprowadzenia go pod obrady Rady.

6. O sposobie załatwienia skargi (wniosku, petycji) decyduje Rada w formie uchwały, przy czym uchwała uznająca skargę (wniosek, petycję) za niezasadną zawiera również uzasadnienie.

7. O sposobie załatwienia skargi (wniosku, petycji) zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę, podmiot wnoszący petycję) przesyłając mu kopię uchwały.

3)      uchyla się § 24,

4)      § 37 otrzymuje brzmienie:

1. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta.

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

5)      uchyla się § 38,

6)      § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny, który przechowuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

7)      § 58 otrzymuje brzmienie:

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych,
z zastrzeżeniem ust. 3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad.

2. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

3. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania jawnego za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne.

4. Głosowanie imienne przeprowadza przewodniczący obrad w ten sposób,
że odczytuje imiona i nazwiska radnych, wyczytany radny ustnie oświadcza: „jestem za” albo „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”. Przewodniczący obrad przy nazwiskach radnych odnotowuje ich oświadczenia, a następnie liczy głosy i podaje wyniki głosowania imiennego. Imienny wykaz głosowania podpisany przez przewodniczącego obrad stanowi załącznik do protokołu z sesji.

8)      § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

9)      Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie
  4. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie
  5. Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym
  7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2019 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 146
21 lutego 2019 14:21 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [38_skmbc224e_p19020710470.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lutego 2019 14:20 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)