Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/42/2019

Rady Gminy Gościeradów

z dnia 28 marca 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2019

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 101
08 kwietnia 2019 14:51 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [42_skmbc224e_p19040811430.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 14:50 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)