Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, a także inne organy, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI/43/2019

Rady GminY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 marca 2019 r.

  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, a także inne organy, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościeradów oraz inne organy, na okres od 1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 3.  Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 109
08 kwietnia 2019 14:57 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [43_skmbc224e_p19040811440.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 14:56 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)