Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA Nr VI/44/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 marca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

            § 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych podmiotów, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Gościeradów lub osoby fizyczne:

1)        Przedszkoli;

2)        oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3)        innych form wychowania przedszkolnego;

4)        szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;

5)        podmiotów oświatowych prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;

6)        podmiotów oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -

- zwanych dalej "podmiotami oświatowymi".

           

            § 2. 1. W celu uzyskania prawa do dotacji organy prowadzące publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, publiczne szkoły podstawowe lub placówki oświatowe składają Wójtowi Gminy Gościeradów odrębne wnioski o udzielenie dotacji dla każdego prowadzonego przez siebie podmiotu oświatowego, o którym mowa w § 1, zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, celem złożenia materiałów niezbędnych do zaprojektowania budżetu Gminy Gościeradów.

            2.Organy prowadzące publiczne przedszkola, inne publiczne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych oraz publiczne szkoły podstawowe lub placówki oświatowe składają informacje o planowanej na kolejny rok budżetowy liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w celu uzyskania dotacji o których mowa w art. 15 i art. 30 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

            3. Wzór wniosku, zawierający zakres danych, określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

     § 3. 1. Organ prowadzący dotowane podmioty oświatowe składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca Wójtowi Gminy Gościeradów informację o faktycznej liczbie uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych przez siebie podmiotów oświatowych, wymienionych w § 1, na których przysługuje dotacja udzielana w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.

            2. Informację o liczbie uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczyła informacja, składa się wraz z taką informacją w miesiącu następnym - z podaniem liczby dni pozostawania uczniem, dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ubiegłym miesiącu.

            3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

            § 4. 1. Organy prowadzące dotowane podmioty oświatowe, o których mowa w § 1, są obowiązane sporządzać i przekazywać Wójtowi Gminy Gościeradów pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za poszczególne podmioty oświatowe, o których mowa w § 1, za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 20 stycznia roku następnego.

            2. Organy prowadzące podmioty oświatowe, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.

            3. Wzór rozliczenia dotacji, zawierający zakres danych rozliczenia - obowiązujący począwszy od rozliczenia dotacji za 2019 rok - stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

            4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

            5. Poprawnie sporządzone rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

 

            § 5. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, przez podmioty oświatowe, o których mowa w § 1.

            2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Gościeradów na podstawie imiennego upoważnienia Urzędu Gminy Gościeradów, po okazaniu tego upoważnienia.

            3. Upoważnienie zawiera:

1)   oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2)   wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3)   imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4)   określenie nazwy kontrolowanego podmiotu oświatowego i organu go prowadzącego;

5)   określenie zakresu kontroli;

6)   datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

            4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot oświatowy telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

     5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi podmioty kontrolowane.

            6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą, w siedzibie kontrolowanego podmiotu oświatowego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

            7. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

            8. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki oświatowe.

            9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

            10. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane w czasie kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

 

            § 6. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu oświatowego: osoba prowadząca lub reprezentująca organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1)     nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2)     wskazanie organu prowadzącego,

3)     imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4)     datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5)     określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6)     imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot (dyrektora) i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7)     opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8)     opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9)     opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10)     informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11)     informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy,

12)     dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu,

13)     podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i osoby prowadzącej lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

 

            § 7. 1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

            2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

            3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowany podmiot oświatowy może zgłosić Wójtowi Gminy Gościeradów w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

            4. Wójt Gminy Gościeradów rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie kontrolowany podmiot o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.

 

            § 8. 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w § 7 ust. 3, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

            2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Gościeradów uwzględni wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w § 7 ust. 3.

     3. Podmioty kontrolowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamiają Wójta Gminy Gościeradów o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

           

            § 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Gościeradów Nr XXXI/206/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 51).

           

            § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów .

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 109
08 kwietnia 2019 15:01 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [44_skmbc224e_p19040811450.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 14:59 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)