Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 227/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 227/2018

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 4 stycznia 2018 roku

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

Ustalone w budżecie Gminy Gościeradów środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 35.000 zł wykorzystane zostaną na:

1)      szkolenia zewnętrzne wewnątrzgminne ustalone na dany rok szkolny
przez dyrektorów szkół, wynikające z potrzeb kierowanych przez nich placówek,

2)      szkolenia rad pedagogicznych w zakresie zagadnień wynikających z przeprowadzonej diagnozy lub potrzeb szkół,

3)      indywidualne szkolenia zewnętrzne nauczycieli zgodne z ich potrzebami lub potrzebami szkół, w których są zatrudnieni,

4)      uzupełnianie kwalifikacji poprzez kształcenie na studiach wyższych i w zakładach kształcenia nauczycieli,

5)      uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony, na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych,

6)      koszty przejazdów nauczycieli uczestniczących w powyższych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego skierowanych przez dyrektora.

 

 

§ 2.

 

  1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku wynosi 900 zł. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż opłata pobierana przez uczelnię lub zakład kształcenia nauczycieli. Dofinansowanie w wysokości maksymalnej może być przyznawane nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole w pełnym wymiarze zajęć oraz wyłącznie na te specjalności, które są niezbędne danej placówce. W innych przypadkach dofinansowanie może być przydzielone do 50% maksymalnej kwoty, jeżeli szkoła będzie dysponowała wystarczającymi środkami. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli specjalność uzyskiwana przez nauczyciela jest szczególnie przydatna szkole wymieniona kwota może być zwiększona, ale nie więcej niż o 30%.
  2. W ramach posiadanych środków dyrektor szkoły przyznaje dofinansowanie nauczycielom, a wójt gminy - dyrektorom szkół, na ich wniosek skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub wójta gminy.

 

§ 3.

Szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych wymagające edukatorów zewnętrznych, organizowane są przez dyrektora szkoły w ramach posiadanych środków przeznaczonych na ten cel nieodpłatnie dla nauczycieli.

 

§ 4.

 

  1. Szkolenia i warsztaty, które wynikają z potrzeb edukacyjnych organizowane dla nauczycieli i dyrektorów szkół na terenie gminy Gościeradów mogą być częściowo odpłatne.
  2. Odpłatność jest przeznaczona na sfinansowanie tych szkoleń zgodnie z preliminarzem kosztów i nie może przekroczyć 20% kosztów na jednego uczestnika.

 

§ 5.

 

Wprowadza się następujący podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy placówki:

 

  1. Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie   – 13.000 zł
  2. Zespół Szkół w Księżomierzy                                   –  9.000 zł
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Liśniku Dużym   –  9.000 zł
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku              –  4.000 zł

 

 

§ 6.

 

Podział środków pomiędzy szkoły określony w § 5 dotyczy organizacji dokształcania
i doskonalenia w bieżącym roku budżetowym.

 

 

§ 7.

 

Środki wykorzystane niezgodnie z zasadami wynikającymi z powyższego planu podlegają zwrotowi.

 

 

§ 8.

 

Środki niewykorzystane do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu gminy.

 

 

§ 9.

 

Dyrektorzy szkół w terminie do dnia 31 marca 2018 roku składają sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

 

 

§ 10.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych Gminy Gościeradów.

 

 

§ 11.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 144
07 lutego 2018 14:44 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [227_skmbc224e_p18020713390.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 14:43 Małgorzata Bartos - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 14:41 Małgorzata Bartos - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl