Gmina Gościeradów

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE NR 248/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

ZARZĄDZENIE NR 248/2018

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 12 czerwca 2018 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie oraz Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów:

1)      Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Mniszek 67,  
23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)      Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Gościeradów Folwark 18, 23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3)      Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy, Księżomierz – Kolonia 14, 23 – 275 Gościeradów – na warunkach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konkursy przeprowadzą Komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Gościeradów odrębnymi zarządzeniami.

§ 3. Ogłoszenia o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Gościeradów,  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gościeradów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 136
14 czerwca 2018 12:16 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3ogloszenie_zs_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 12:13 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2ogloszenie_zpo_goscieradow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 12:12 Małgorzata Bartos - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1ogloszenie_psp_mniszek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl