Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

„Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do os. POM w m. Gościeradów Folwark” – etap II.”

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/ 

                           

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi wewnętrznej dojazdowej do os. POM w m. Gościeradów Folwark” – etap II.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe krawężników,  chodnika i placu.

2)     Odwodnienie - wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych fi 1200 mm, głębokości 4 m wraz z połączeniem dwóch wpustów deszczowych z rur PCV – 12 m.

3)     Krawężniki i obrzeża:

 1. Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie bet. z oporem – 251,45 m,
 2. Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na ławie bet. z oporem – 94,54 m,
 3. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie bet. z oporem – 17,60 m.

4)   Chodnik:

 1. Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa, gr. w-wy 10 cm – 132,58 m2,
 2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej bez fazowej gr. 8 cm (na zjazdach)  na podbudowie z kruszywa, gr. w-wy 25 cm – 33,01 m2.

5)     Plac - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej gr. 8 cm na podbudowie kamiennej o łącznej  gr. w-wy  25 cm – 283,35 m2.

6)     Jezdnia i poszerzenie:

 1. Uzupełnienie istn. podbudowy jezdni z kruszywa, gr. w-wy 4 cm – 893,86 m2
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa poszerzenia  gr. w-wy 25cm – 14,11m2:
 3. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowych 1901,60 m2,
 4. Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 1901,60 m2,
 5. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm 1901,60 m2,
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm 1901,60 m2.
 7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót i uproszczona dokumentacja techniczna.

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [3.52 MB]
SIWZ [9.43 MB]
Zał. nr 1a - przedmiar robót [326.77 KB]
Zał. nr 1b - zgłoszenie [449.88 KB]
Zał. nr 1c- opis [149.7 KB]
Zał. nr 1d - rysunek 1 [358.85 KB]
Zał. nr 1e - rysunek 2 [985.9 KB]
Zał. nr 1f - rysunek 3 [1.11 MB]
Zał. nr 1g - rysunek 4 [1 MB]
Zał. nr 1h - rysunek 5 [966.24 KB]
Zał. nr 1i - rysunek 6 [1.08 MB]
Zał. nr 1j - rysunek 7 [380.38 KB]
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy [37.45 KB]
Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne - warunki udziału [20.97 KB]
Zał. nr 4- oświadczenie wstępne (podstwy wykluczenia) [21.48 KB]
Zał. nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków [19.83 KB]
Zał. nr 6 - wzór wykazu robót [24.91 KB]
Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [20.93 KB]
Zał. nr 8 - wzór umowy [3.07 MB]
Informacja z otwarcia ofert [219.08 KB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [277.66 KB]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [887.43 KB]