Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Gościeradów
http://bip.goscieradow.pl

Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej nr 108575L Szczecyn – Baraki Stare w m. Szczecyn, gm. Gościeradów” na odcinku dł. 0,23 km.

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi gminnej nr 108575L Szczecyn – Baraki Stare w m. Szczecyn, gm. Gościeradów” na odcinku dł. 0,23 km.

       W ramach przedmiotu zamówienia  należy wykonać:

1)     Roboty przygotowawcze: geodezyjne odtworzenie pasa drogowego, wytyczenie trasy drogi w terenie, na odcinku dł. 0,23 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej.

2)     Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy  i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta pod wykonanie warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – na dł. 0,23 km; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (0,63mm) stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, szer. 4,3 m na dł. 0,23 km; wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, szer. 4,3 m na dł. 0,23 km.

3)     Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard  II (AC 11W50/70), o grubości  4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 4,0 m na długości 0,23 km; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm (AC 11S50/70) Standard II, w ilości śr. 75kg/m2 (warstwa ścieralna), szerokość 4,0 m na długości 0,23 km;

4)     Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5 m  na długości 0,23 km.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawierają złączniki do niniejszej SIWZ, tj. Przedmiar robót i Uproszczona dokumentacja techniczna.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  3. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

-       45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-       45233226-9 - roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.

-       45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   nawierzchni dróg, autostrad.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu [3.8 MB]
SIWZ [8.28 MB]
Zał. nr 1a - przedmiar robót [467.12 KB]
Zał. nr 1b - zgłoszenie [392.35 KB]
Zał. nr 1c- szkic syt. [1.15 MB]
Zał. nr 1d - opis techniczny [594.18 KB]
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy [38.68 KB]
Zał. nr 3 - Oświadczenie wstępne - warunki udziału [18.59 KB]
Zał. nr 4- oświadczenie wstępne (podstwy wykluczenia) [19.12 KB]
Zał. nr 5 - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków [19.81 KB]
Zał. nr 6 - wzór wykazu robót [20.86 KB]
Zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej [18.91 KB]
Zał. nr 8 - wzór umowy [3.31 MB]
Informacja z otwarcia ofert [236.57 KB]
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [274.39 KB]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [917.46 KB]