Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na na dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

Gościeradów, dnia 18.02.2016 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2016

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert


na dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

2. Termin wykonania zamówienia.

1.     Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2016 r.

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy  (dopuszcza się odcisk pieczęci)

                                              

Urząd Gminy Gościeradów

23-275 Gościeradów

 

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

 

Nie otwierać do dnia  1 marca 2016 r. do godz. 11:15

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (lub ich braku) w wymaganym terminie.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 1 marca 2016 r. do godz. 1100,
  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,
  23-275 Gościeradów, sekretariat- pokój nr 19.
 2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę, zarówno zmiana, jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy pisemnej.

3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 1115 w siedzibie    Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto -  100%.

2. Cena podana przez Oferenta w formularzu ofertowym zawiera koszty transportu
     i rozładunku

   3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana przez zamawiającego oferta, która zawiera niższą cenę.

 

6. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
 2. Przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży Zamawiającemu Świadectwo Jakości lub atest dla oferowanego kruszywa kamiennego o jego przydatności do budownictwa drogowego.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo lub dostarczenia kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów (zespołów pojazdów), którymi jest dostarczane kruszywo.

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane dotyczące Oferenta:

 

Pełna nazwa Oferenta

 

 

Adres siedziby firmy

 

 

Numer NIP

 

Numer REGON

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: ZPO 271.II.5.2016 z dnia 18.02.2016 r.
składam ofertę na

 

dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji
0-31,5 mm w ilości 2000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

 

 

za cenę:

-        netto złotych: ........................................................................................................................

(słownie:.................................................................................................................................)

 

-        brutto złotych:.........................................................................................................................

(słownie:....................................................................................................................................)

 

-        w tym podatek VAT w wysokości …………......%, to jest w kwocie: .......................................zł (słownie:................................................................................................................................)

 

 

 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia  do 30.06.2016 r.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 3. Oświadczam, że:

1)     zapoznałem się z warunkami zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń,

2)     w razie wybrania mojej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

 

      

         ……………………………………

                    miejscowość i data

                                                                                                 ……………………………………………………

                                                                                                    podpis i imienna pieczęć

                                                                                                          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

UMOWA Nr………………. 2016

 

Zawarta w dniu ………………………2016 r. w Gościeradowie pomiędzy Gminą Gościeradów reprezentowaną przez

Mariusza Szczepanika – Wójta Gminy Gościeradów

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Ewy Lipiec

zwanym dalej Zamawiającym, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta Umowa o następującej treści:

 

§1

 1. 1.     Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton, na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów”
 2. 2.     Termin realizacji przedmiotu umowy określa się do dnia 30.06.2016 roku.
 3. 3.     Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

§2

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają:

 1. „kruszywo” – naturalne kruszywa dolomitowe frakcji 0-31,5 mm - przedmiot umowy;
 2. „świadectwo jakości” – dokument w formie świadectwa jakości, atestu lub innego dokumentu poświadczającego jego zgodność z normą i przeznaczenie, lub dopuszczenie do stosowania (kopia);
 3. „dopuszczalna masa całkowita pojazdu (zespołu pojazdów - w przypadku zespołu składającego się z ciągnika i naczepy)” – największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu (zespołu pojazdów) obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
 4. „dopuszczalna ładowność” - największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, którą stanowi różnica dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;
 5. „partia kruszywa” – co najmniej jeden skład samochodowy posiadający ładunek kruszywa nie przekraczający „dopuszczalnej ładowności” wynikającej z zapisów określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Partie kruszywa zawierające ponadnormatywne ilości ładunku kruszywa określone w dokumencie „WZ” nie będą uwzględniane przez Zamawiającego w części przekraczającej dopuszczalną ładowność lub „dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (zespołu pojazdów)”
 6. „WZ” – magazynowy dokument wydania zewnętrznego materiału - oryginał, zawierający w swej treści:

- dane, adres wystawiającego – nazwa kopalni,

- rodzaj i ilość wydanego materiału,

- nr „WZ” i data wystawienia,

- dane firmy dla której została wydana,

- nr rej. pojazdu dla którego wydano „WZ”,

- podpis osoby wystawiającej „WZ”.

 

§ 3

Realizacja dostaw przedmiotu umowy odbywać się będzie według poniższych zasad:

 1. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczanego kruszywa.
 2. Miejscem dostarczenia i wyładunku kruszywa będą drogi, place i inne miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Gościeradów wg. następującej procedury:

a)       Zamawiający dokonuje telefonicznego zamówienia odpowiedniej „partii  kruszywa” lub w porozumieniu z Wykonawcą ustala częstotliwość dostaw poszczególnych „partii kruszywa” wskazując miejsce ich dostarczenia.

b)       Wykonawca z wyprzedzeniem przedstawi częstotliwość (harmonogram) dostaw poszczególnych „partii kruszywa”. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo korekty planowanych dostaw poszczególnych partii i ilości kruszywa oraz terminów jego dostarczenia z powodów niezależnych od Wykonawcy.

c)       Zamawiający ma prawo dokonać czasowego wstrzymania dostaw lub ograniczenie ilości jego dostarczania o czym jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę. Czasowe wstrzymanie lub ograniczenie dostaw nie może naruszać terminu umownego zakończenia zadania określonego w §1 ust.2.

d)       Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kruszywo w godzinach pracy Zamawiającego t.j. poniedziałki i środy w godz. 800-1600, wtorki, czwartki i piątki w godz. 730-1530, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może umożliwić dostarczanie kruszywa w dni wolne od pracy lub poza określonymi godzinami pracy Zamawiającego na co Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

e)       Wykonawca z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem telefonicznie powiadomi Zamawiającego o planowanym czasie dostarczenia każdej „partii kruszywa” przy czym jeżeli dostawa ma nastąpić przed godziną 1000 danego dnia wówczas powiadomienie musi nastąpić do godziny 1530 dnia poprzedniego. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o zdarzeniu uniemożliwiającym wcześniej umówioną dostawę danej partii kruszywa.

f)        Każdorazowo, w momencie dostawy poszczególnych „partii kruszywa” Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginał  „WZ” określony w pkt. 6 Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentu WZ. Dokumenty „WZ” inne niż opisane w pkt. 6 w tym dokumenty „WZ” wystawione przez np. przewoźnika „Wykonawcę” nie będą honorowane. W przypadku niepełnej treści tego dokumentu lub innych niezgodności Wykonawca zostanie zobowiązany niezwłocznie dostarczyć właściwy dokument a w przypadku niezastosowania się może on nie uzyskać zatwierdzenia na tą „partię kruszywa”.

g)       Zamawiający w celu weryfikacji zgodności ilości dostarczonego kruszywa z dopuszczalną ładownością może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo.

h)        Zamawiający może skierować Wykonawcę na sprawdzenie pomiaru ilościowego (ważenie) dostarczonego kruszywa. Zamawiający może zlecić ważenie dostarczonego kruszywa firmie lub instytucji zewnętrznej.

i)        Koszty dokonania sprawdzenia wagowego dostarczonego kruszywa obciążają:

-       Zamawiającego – w przypadku potwierdzenia zgodności ilościowej z dokumentem WZ;

-       Wykonawcę – w przypadku niezgodnej ilości dostarczonego kruszywa w stosunku do zapisu WZ.

j)              W przypadku stwierdzenia mniejszej ilości dostarczonego kruszywa w stosunku do zapisów widniejących w dokumencie WZ, Zamawiający dokona stosownej korekty w dokumencie WZ.

k)            W przypadku kiedy dostarczone kruszywo nie uzyska akceptacji Zamawiającego z powodu jego niezgodności jakościowej lub ilościowej, Wykonawca na swój koszt dokona wymiany poszczególnych partii kruszywa na zgodne z umową. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o czasie dokonania wymiany kruszywa z wyprzedzeniem. Fakt ten Zamawiający potwierdzi stosownym wpisem w dokumencie WZ. W przypadku nie wykonania wymiany kruszywa na właściwe do godz. 800 następnego dnia Wykonawca z tym terminem traci wszelkie prawa do pozostawionego materiału.

l)                Wykonawcy nie przysługuje zapłata za dostarczony materiał jakościowo lub ilościowo niezgodny z umową.

 1. Zamawiający wskaże osobę do działania w jego imieniu, w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy.
 2. Rozliczenie za dostarczone kruszywo może nastąpić w częściach po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i na taką część Wykonawca wystawi fakturę VAT.
 3. Do wystawionej faktury VAT Wykonawca dołączy kserokopie dokumentów dostawy WZ poświadczonych stosownym wpisem przez Zamawiającego.
 4. Zapłata faktury VAT nastąpi po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów WZ zatwierdzonych przez Zamawiającego.
 5. W przypadku niezgodności faktury bądź załączonych dokumentów dostawy WZ ze stanem faktycznym lub braku stosownych potwierdzeń Zamawiającego na dokumencie WZ, Zamawiający zwróci Wykonawcy wystawioną fakturę wraz z załącznikami w celu jej korekty lub uzupełnienia.

§ 4

 1. Za podstawę rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą przyjmuje się wartość brutto 1 tony kruszywa (obejmującego cenę kruszywa, transportu oraz rozładunku we wskazanym miejscu na terenie Gminy Gościeradów).
 2. Wykonawcy nie przysługuje zapłata za inne koszty wynikłe w trakcie realizacji umowy.

 

§ 5

 1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa frakcji 0-31,5 mm w ilości 2000 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów wynosić będzie:

      Łączna cena brutto wynosi …………………………..

      (słownie: ………………………………….……………………………………………..………  zł)

      z czego

-       1 tona naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm wynosi  …………..…….. zł brutto.

Jednocześnie Wykonawca oświadcza że na łączną cenę brutto składa się wartość transportu za 1 km w wysokości  - ………..…….zł brutto.

2. Należności wynikające z właściwie dostarczonych faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy  …………………………………………………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania  ich przez Zamawiającego. Za termin dostarczenia faktury uważa się termin  dostarczenia faktury zgodnie z § 3 ust. 4-7.

3. Za datę płatności uważa się datę przekazania przez Zamawiającego polecenia  przelewu na konto wykonawcy.

§ 6

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy wraz załącznikami.

 

§ 7

1. Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1)     za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy „ Łączna cena brutto” za każdy dzień opóźnienia  liczone wg. wzoru:

łączna wartość umowy brutto ……. x 0,5% x ilość dni opóźnienia…… =  łączna wartość kary ……

2)     z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tytułu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

Ewentualne spory mogące wynikać z  realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

WYKONAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18 lutego 2016 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2016 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1290
18 lutego 2016 15:07 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2016 15:05 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2016 15:05 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)