Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dowóz Seniorów do Dziennego Domu Senior Wigor w Salominie

 

Gościeradów, dnia 03.03.2016 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert

 

na dowóz Seniorów do Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dowóz oraz odwóz Seniorów do i z  Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r. własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób.

 

Dowóz Seniorów wykonywany będzie w poszczególne dni tygodnia na 4 trasach:

Wtorek - trasa Nr 1:

-       Gościeradów Folwark - Wólka Gościeradowska - Salomin

-       10,4 km x 2 = 20,8 km  

-       dowóz i odwóz 18 Seniorów.

Środa - trasa Nr 2:

-        Księżomierz Dzierzkowska – Księżomierz Kościelna – Księżomierz Liśnicka – Księżomierz Gościeradowska- Salomin

-        16,04 km x 2 = 32,08 km,

-        dowóz i odwóz 21 Seniorów

Czwartek – trasa Nr 3:

-       Aleksandrów – Suchodoły – Liśnik Duży – Marynopole- Salomin

-       36,32 km x 2 = 72,64 km,

-       dowóz i odwóz 21 Seniorów

Piątek – trasa Nr 4:

-       Mniszek – Łany - Salomin

-       13,6 km x 2 = 27,2 km,

-       dowóz i odwóz 8 Seniorów

RAZEM 152,72 km/tygodniowo

2. Inne istotne warunki przedmiotu zamówienia:

1)  Szczegółowe godziny dowozu i odjazdów zostaną ustalone z Opiekunem Dziennego Domu Senior Wigor.

2)  Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych Seniorów oraz trasy dowozu.

3)  Zastrzega się możliwość (w uzasadnionych przypadkach) wykonania w ciągu jednego dnia dwóch lub więcej tras.

4)  Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne (np. sobota, niedziela). 

5)  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

 

3. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

1)  Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za 1 km - cena = 100%.

2)   Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, zawierającym stawkę za 1km (brutto, netto oraz podatek  VAT) oraz załączniki:

a)   oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 do formularza ofertowego;

b)   wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2 do formularza ofertowego.

2)     Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2016 r., w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Gościeradów,    Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów – sekretariat I piętro pok. Nr 19 z dopiskiem:

Dowóz  Seniorów  do Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie”

 

Nie otwierać do dnia 10 marca 2016 r. do godz. 11.15.

3)     Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4)     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2016 r. o godz. 1115w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

5)     Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu     rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

 

5. Uwagi

1)     Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

a)   licencję na wykonanie transportu drogowego,

b)   wykaz osób i dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe kierowców,   którzy będą świadczyć usługi w imieniu przewoźnika,

c)   ubezpieczenie OC, NW,

d)   dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy.

2)     Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Aneta Stasiak – Opiekun Dziennego Domu Senior-Wigor , tel. 15/838 11 10

- Ewa MaziarczykInspektor ds. zamówień publicznych, tel. 15/ 838 11 05 wew. 409

w dni robocze w godz. 8:30 – 15:00.

 

7. Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy:  

1)     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

2)     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

Załączniki:

1.  Formularz ofertowym,

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków,

3.  Wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia,

4.  Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

 

Data ............................................

Dane dotyczące oferenta

Nazwa …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Siedziba ……………………………………………………………………………………….

Nr tel/fax ……………………………………………………………………………………….

e-mail (jeśli posiada):…………………………………………………………………………

Nr NIP ………………………………………………………………………………………….

Nr REGON …………………………………………………………………………………….

 

       Nawiązując do zapytania ofertowego Wójta Gminy Gościeradów znak ZPO 271.II.6.2016 z dnia 03.03.2016r

niniejszym składamy ofertę na:

Dowóz  Seniorów do  Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie

 

na wszystkie cztery trasy z cenę 1 km:

- cena brutto -  ........................ zł (słownie.................................................................... zł)

- cena netto –  ......................... zł (słownie.................................................................... zł)

- w tym podatek VAT w wysokości .....................% to jest w kwocie .................................... zł  

     

 1. Termin realizacji zamówienia  w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.   
 2. Oświadczam, że zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego uwag.
 3. Zobowiązuje się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu i projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.           

 

Integralną część oferty stanowią załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

Załącznik nr 1 – oświadczenie o spełnieniu warunków.

Załącznik nr 2 – wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia.                  

 

                                                       ____________________________________________

                                                         (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do oferty

 

 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

 

Przystępując do postępowania znak ZPO 271.II.6.2016 r. z dnia 03.03.2016 r.

 

na dowóz  Seniorów do Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie

 

oświadczam/my, że spełniam/my warunki dotyczące :

 

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

 

Miejscowość i data  ................................

 

 

 

                                      ..........................................................................

                                                                                     (podpis Wykonawcy)                                                    

 

 

Załącznik Nr 2 do oferty

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU

DOSTĘPNYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania znak ZPO 271.II.6.2016 r. z dnia 03.03.2016 r. :

 

na dowóz  Seniorów  do  Dziennego Domu Senior – Wigor w Salominie

 

oświadczam/y, że dysponuję(emy) następującym(i) środkami transportu niezbędnymi do wykonania zamówienia:

 

 

L.p.

 

Nazwa samochodu

 

 

Nr rejestracyjny

 

Rok produkcji

 

Liczba miejsc

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data  ................................

 

 

                                                   ..........................................................................

                                                                                               (podpis Wykonawcy)     

  

                                             

 

 

 

UMOWA nr ……………..

 

zawarta  dnia ……………. 2016 roku  pomiędzy Gminą Gościeradów z siedzibą
w Gościeradowie Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów,  reprezentowaną przez :

Mariusza Szczepanika – Wójta Gminy Gościeradów

z kontrasygnatą Skarbnika Ewy Lipiec   

zwanym dalej Zamawiającym, a

firmą ……………………………………..

……………………………………………

reprezentowaną przez:

……………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na  dowozie oraz odwozie Seniorów do i z Dziennego Domu Senior Wigor w Salominie w okresie od ………... do 31.12.2016r. własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób.

Dowóz Seniorów wykonywany będzie w poszczególne dni tygodnia na 4 trasach:

Wtorek - trasa Nr 1:

-       Gościeradów - Wólka Gościeradowska - Salomin

-        10,4 km x 2 = 20,8 km 

-       dowóz i odwóz 18 Seniorów.

Środa - trasa Nr 2:

-        Księżomierz Dzierzkowska – Księżomierz Kościelna – Księżomierz Liśnicka – Księżomierz Gościeradowska - Salomin

-        16,04 km x 2 = 32,08 km,

-        dowóz i odwóz 21 Seniorów

Czwartek – trasa Nr 3:

-       Aleksandrów – Suchodoły – Liśnik Duży – Marynopole - Salomin

-       36,32 km x 2 = 72,64 km,

-       dowóz i odwóz 21 Seniorów

Piątek – trasa Nr 4:

-       Mniszek – Łany - Salomin

-       13,6 km x 2 = 27,2 km,

-       dowóz i odwóz 8 Seniorów

RAZEM 152,72 km/tygodniowo

 

 1. Godziny wykonywania usługi: dowóz pomiędzy 8.00 a 9.00, odwóz o godz. 15.00
 2. Godziny wykonywania usługi mogą ulec zmianie.
 3. Liczb dowożonych Seniorów oraz trasy dowozu mogą ulec zmianie.

 

§ 2.

 1. Termin realizacji usługi ustala się od …….2016 r.  do  31.12.2016r.
 2. Wykonywanie usługi w dniach innych niż wykazane (np. wolna sobota, niedziela) lub rezygnacji z wykonywania usługi z jednoczesnym odliczeniem wynagrodzenia za kursy nie zrealizowane, możliwe będzie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy najpóźniej dwa dni przed planowaną zmianą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach wykonania
  w ciągu jednego dnia dwóch lub więcej tras.
 4. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących przewozu osób określonych przepisami prawa. Dowożenie i odwożenie powinno odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osób wsiadających, wysiadających i przewożonych bez wykonywania gwałtownych i niebezpiecznych manewrów (o ile nie wynikają one z konieczności uniknięcia wypadku), bez przeładowania pojazdu powyżej ustalonej dla niego normy.

 

§ 3.

 1. Za wykonanie usługi określonej w § 1, przyjęto cenę ofertową:
 • cena netto liczona za 1 km – ……………. zł  słownie: ………………….
 • cena brutto liczona za 1 km – ………….. zł   słownie: ………………….
 • w tym podatek VAT w wysokości ………… % to jest w kwocie ……… zł

(słownie:………………………………………………………………………..).

      2.  Strony ustalają szacunkową wartość realizacji przedmiotu umowy w kwocie brutto złotych: ……………… (słownie: …………………….), która wynika z pomnożenia tygodniowego kosztu dowozu (liczba km w ciągu tygodnia razy cena brutto za km) przez liczbę tygodni w czasie trwania umowy. Wartość ta nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zapłata należności za rzeczywiście wykonaną usługę (faktycznie przejechane kilometry) nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury, na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę.

  

§ 4.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przewożonych osób na trasach przejazdu.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny pod względem prawnym i finansowym za skutki nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie przewozu.
 2. W przypadku wystąpienia awarii samochodu dowożącego Wykonawca na koszt własny zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego o minimum takim samym standardzie, w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od wystąpienia awarii.
 3. Wykonawca nie może wykonywać zarobkowego przewozu osób przy  wykonywaniu niniejszej umowy, ani świadczyć nieodpłatnej usługi przewozu na rzecz innego Zamawiającego.


§ 5.

 1.  Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

a)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność – 10% umownego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% umownego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

 1. 2.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi (gołoledź, zaspy, mgła) lub nieprzejezdnością dróg spowodowaną klęską żywiołową lub wypadkiem drogowym.

 

§ 6.

 1. Umowę niniejszą rozwiązać można w każdej chwili:

a)   za porozumieniem stron

b)   w przypadku rażącego naruszenia umowy.

 1. Za rażące naruszenie warunków umowy rozumie się:

a)   nie zapewnienie warunków bezpiecznego przejazdu (przeładowanie pojazdu, zły stan techniczny pojazdu itp.)

b)   nie uregulowanie należności finansowych wynikających z niniejszej umowy
w okresie najpóźniej 1 miesiąca od ich powstania.

c)   opóźnień w świadczeniu usług będących przedmiotem umowy powtarzających się minimum 3 razy w miesiącu i powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni    w przypadku braku realizacji usług stanowiących przedmiot umowy przez okres 2 dni.

§ 7.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

 

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                                                            W Y K O N A W C A:             

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 893
11 marca 2016 12:48 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [dowoz_sw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2016 10:06 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [dowozenie_sw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2016 10:05 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)