Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Goscieradów w roku szkolnym 2016/2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

            Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Wójt  Gminy  Gościeradów,

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów,

tel. (15)8381105, fax (15)8381140,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na:

 

Dowóz  uczniów  do  szkół  na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dowóz oraz odwóz uczniów do i ze szkoły w okresie 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. przyjmując organizację roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 roku Nr 46, poz. 432 z późn.  zm.) własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób.

Dowóz uczniów wykonywany będzie do Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie (plac przy budynku szkoły) oraz  do Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym położonych na terenie Gminy Gościeradów i wykonywany będzie na 2 trasach:

 

trasa Nr 1 :

Gościeradów Kolonia (przystanek PKS)  – Salomin – Marynopole – Wólka Gościeradowska – Gościeradów (szkoła),  19 km x 2 = 38 km - dowóz i odwóz 59 uczniów – (autobus).

 

trasa Nr 2 :

Gościeradów Folwark - Gościeradów Os. Zachód – Gościeradów (szkoła) – Gościeradów Ukazowy -Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia – Liśnik Duży (szkoła) – Suchodoły – Liśnik Duży (szkoła) – Wólka Gościeradowska – Gościeradów (szkoła),  21,5 km x 2 = 43 km, - dowóz i odwóz  97 uczniów*, + 2,5 km odwóz dzieci do Gościeradowa Folwarku - (autobus)

* z uwagi na to, że uczniowie wsiadają i wysiadają na różnych przystankach liczba uczniów
w autobusie nie powinna przekroczyć maksymalnie 55 uczniów jednorazowo.

 

Dowóz powinien być realizowany pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa dostosowanymi do przewozu dzieci oraz z bezpłatnym przejazdem dla opiekunów dowozu.

 

2. Inne istotne warunki przedmiotu zamówienia:

 

1)          Szczegółowe godziny odjazdów i powrotów zostaną ustalone z dyrektorami szkół.

2)          Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół oraz trasy dowozu.

3)          Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki (np. sobota) w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4)          Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z tras.

 

 

3. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:

 

1)  Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

2)   Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, zawierającym stawkę za 1km /zł  (brutto, netto oraz podatek  VAT) oraz załączniki:

a)   oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 do formularza ofertowego;

b)   wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2 do formularza ofertowego.

2) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Gościeradów,    Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów – sekretariat I piętro pok. Nr 19
 z dopiskiem „Dowóz  uczniów  do  szkół  na terenie Gminy Gościeradów w roku   szkolnym 2016/2017” do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 1200.

3) Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016r. o godz. 1215w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

5) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu     rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

 

5. Uwagi

 

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

a) licencję na wykonanie transportu drogowego,

b) wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe kierowców,    którzy będą świadczyć usługi w imieniu przewoźnika,

c) ubezpieczenie OC, NW,

d) dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

 

6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

 

- Magdalena Majcher – Inspektor ds. edukacji i spraw społecznych, tel. 15/ 838 11 05 wew. 408,

- Ewa MaziarczykInspektor ds. zamówień publicznych, tel. 15/ 838 11 05 wew. 409

w dni robocze w godz. 8:30 – 15:00.

 

7. Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy:  

 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty.

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany telefonicznie
o terminie i miejscu podpisania umowy, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy,

2. oświadczenie o spełnieniu warunków,

3. wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia,

4. wzór umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.07.2016 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Majcher
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2016 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1209
11 lipca 2016 13:16 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2016 13:10 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [4zalacznik_nr_2_do_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2016 13:09 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [3zalacznik_nr_1_do_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)