Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą układu sterowania urządzeniami hydroforni na ujęciu wody w Aleksandrowie gm. Gościeradów”

Znak sprawy: ZPO 271.II.13.2016

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

 

Zaprasza do składania ofert na

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą układu sterowania urządzeniami hydroforni na ujęciu wody w Aleksandrowie gm. Gościeradów”

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja hydroforni zlokalizowanej w Aleksandrowie gm. Gościeradów, w zakresie branży elektroenergetycznej, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

2.  Urządzenia hydroforni zasilane i sterowane będą z nowej RE-S (rozdzielnicy elektryczno-sterowniczej). W rozdzielnicy należy zainstalować urządzenia zabezpieczające przed skutkami zwarć i przeciążeń, przepięć, suchobiegu, przed zalaniem hali oraz urządzenia sterujące. Urządzenia poza budynkiem sterowane będą przy pomocy nowych linii kablowych.

    Elementem zarządzającym pracą układu technologicznego będą przekaźniki czasowe lub sterownik PLC, współpracujące z urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi.

    Stacja będzie pracować w trybie automatycznym z możliwością sterowania urządzeniami
w trybie ręcznym. Stany pracy i awarii urządzeń sygnalizowane będą lampkami na drzwiach szafy rozdzielczo sterującej. Wybór rodzaju sterowania automatyczne/ręczne dokonywany będzie przy pomocy przełączników z elewacji szafy.

3. Po wykonaniu robót Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą, w tym kosztorys powykonawczy, schemat elektryczny wykonanej instalacji oraz wszystkie protokoły sprawdzeń i pomiarów z rozruchu.

4. Wszelkie urządzenia wykorzystane podczas robót muszą posiadać odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5. W terminie do 5 dni od dnia wyboru Wykonawcy przedłoży on Zamawiającemu na piśmie, schemat ideowy instalacji elektryczno-sterującej, zgodny z przedmiarem robót oraz technologią pracy urządzeń hydroforni, celem akceptacji.

 

 

II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Wymagany termin realizacji robót montażowych i przedstawienia dokumentacji powykonawczej – do 26.08.2016 r.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy — wg załączonego wzoru (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania);

 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), że Wykonawca:

a)     zapoznał się z zapytaniem ofertowym (w tym z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i wzorem umowy) i nie wnosi zastrzeżeń;

b)     posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego;

c)     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

d)     dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

e)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku).
 3. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów —załączników. Wszystkie pola i pozycje tych dokumentów winne być wypełnione,
  a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
 4. Złożenie powyższych dokumentów jest obligatoryjne.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
 6. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik, to treść udzielonego pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania i złożenia oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 7. Dokumenty wymienione w rozdziale III zapytania Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginału.
 8. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.

 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał tylko kryterium najniższej ceny: cena ryczałtowa brutto— 100 %.
 2. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował
  z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedna ofertę w trakcie negocjacji .

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Gościeradowie, Gościeradów Ukazowy 61, 23 - 275 Gościeradów lub złożyć osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego, Sekretariat - pokój Nr 19, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Nazwa wykonawcy

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą układu sterowania urządzeniami hydroforni na ujęciu wody w Aleksandrowie gm. Gościeradów”

 

nie otwierać do dnia  21 lipca  2016 r. do godz. 1215 "

 

 1. Termin składania ofert: do dnia 21 lipca 2016 r. godz. 1200.
 2. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty na adres wskazany
  w punkcie 1.
 3. Oferty złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Gościeradowie, Gościeradów Urzędowy 61, 23 - 275 Gościeradów, pokój Nr. 21 w dniu 21 lipca 2016 r. o godz. 1215. Na otwarciu ofert podane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy oraz cena.

VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w jest: Janusz Kapica – Inspektor ds. budownictwa inwestycji
i Tomasz Kremlaś – Zastępca Wójta:  tel. 15/838 11 05,  mail: poczta@goscieradow.pl oraz

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z zamieszonym wzorem —Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.
 4. 5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 5. 6.  Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Załączniki:

 1. 1.   Załącznik nr 1 — Przedmiar robót
 2. 2.   Załącznik nr 2  -  Formularz ofertowy
 3. 3.   Załącznik nr 3 — Oświadczenie
 4. 4.   Załącznik nr 4 — Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 lipiec 2016 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2016 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 833
15 lipca 2016 11:40 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2016 11:23 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_hydrofornia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2016 15:19 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [formularz_i_oswiadczenie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)