Przetargi do roku 31.12.2018 r.

zapytanie ofertowe na Modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liśnik Duży - Kolonia gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km.

Gościeradów, dn. 31.08.2016 r.

ZPO.271.II.16.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

tel.: 15 838 11 05, fax: 15 838 11 40

www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liśnik Duży - Kolonia gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km.

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1)   Przedmiotem zamówienia jest :

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Liśnik Duży - Kolonia gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km    

2)  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz podstawę wyceny   robót określają:

a)     Przedmiar robót – załącznik Nr 3 do zaproszenia ofertowego,

b)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  załącznik Nr 4 do zaproszenia ofertowego, 

c)     Uproszczona dokumentacja techniczna - zgłoszenie – załącznik Nr 5 do zaproszenia ofertowego.

 

  1. 2.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin wykonania zadania do 06.10.2016 roku

 

  1. 3.     Opis wymagań i warunków stawianych Wykonawcy.

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do  zaproszenia ofertowego,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

5)     udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty,

6)     przedłożą kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar  robót na zadanie.

 

 

  1. 4.     Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań i warunków stawianych Wykonawcy
w postępowaniu, Wykonawcy mają dostarczyć:

1)     wypełniony formularz ofertowy, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego,

2)     oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania i warunki stawiane Wykonawcy określone w pkt 3 ppkt 1-4, na druku stanowiącym zał. nr 2 do oferty,

3)     kosztorys ofertowy na zadanie.

 

5. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1)     Oferty  należy  składać   w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy  Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat)
w terminie do dnia: 06.09.2016 r. do godz. 1200.

2)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.09.2016 r. o godz. 1215w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

 

6. Opis kryteriów wyboru ofert.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

W przypadku gdy oferta cenowa będzie niższa od kosztów przewidzianych na wykonanie zadania, zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia poprzez wydłużenie odcinka drogi do przebudowy.

 

 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do   kontaktów z Wykonawcami.

1)     Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 406. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest Pan Janusz Kapica.

2)     Dokumenty do pobrania  na  stronie  www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

  1. 8.       Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich     Wykonawców, którzy złożyli oferty.

                                                                                        

Data:   31.08.2016 r.                                                                                               Zatwierdzam  

                                                                                                                          Wójt Gminy Goscieradów

                                                                                                                           Mariusz Szczepanik

  

 

 

W załączeniu:

  1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy ,
  2. Zał. nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków,
  3. Zał. nr 3 - Przedmiar robót,
  4. Zał. nr 4 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -  dokumenty  do pobrania na stronie  www.bip.lublin.pl/goscieradow
  1. Zał. nr 5 - Uproszczona dokumentacja techniczna - dokumenty do pobrania na stronie  www.bip.lublin.pl/goscieradow
  2. Zał. nr 6 - Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.08.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 sierpnia 2016 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 738
07 września 2016 14:55 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborzedroga.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2016 15:38 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [droga_ld_kol_stwiorb1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2016 15:38 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [droga_ld_kol_dokumentacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)