Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

Zaproszenie do składania ofert na na przeprowadzenie postępowań rozgraniczenia granic nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gościeradów.

GN.6830.1a.2016                                                                                 Gościeradów, dn.06.09.2016 r.

                                                                   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości poniżej 30 000 euro

 

dotyczy: zamówienia  obejmującego przeprowadzenie postępowań  rozgraniczenia nieruchomości  na terenie Gminy  Gościeradów w roku 2016


            Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych        

( tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.)  

 

WÓJT  GMINY  Gościeradów 

zaprasza do składania ofert 

 na przeprowadzenie postępowań   rozgraniczenia  granic nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Gościeradów. 


Zamawiający:

Gmina  Gościeradów

23-235 Gościeradów
tel.15/838 11 05    fax.15/838 11 40
NIP:  715 186 35 53     REGON:  830409643

   Rozgraniczenie nieruchomości polegające na wykonaniu czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami  zgodnie z wnioskami od właścicieli nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów stosownie do treści art. 31  ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. , poz.520 z poźn.zm.).

     W cenie oferowanej dla rozgraniczenia nieruchomości  na odcinku 100 mb oraz dla każdych następnych 100 mb  dokonanych pomiarów, należy uwzględnić wszystkie  koszty podane w ofercie jako cenę stałą, niezmienną w czasie trwania umowy.

Proszę o składanie ofert , gdzie  zamówieniem jest:

 rozgraniczenie nieruchomości z podaniem ceny za 100 mb ustalenia granicy

 i za każde następne 100 mb.

Termin realizacji zamówienia:    2016  rok


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe  w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.
 
Zapytania o przedmiot zamówienia:
 
Wszelkie informacje dotyczące  przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w  Gościeradowie, pok. Nr 2  lub pod nr tel. 15/838 11 05  wew. 415.
 
Sposób przygotowania oferty :

w ofercie należy podać          

-   NIP/ REGON/PESEL,

–  numer  i zakres uprawnień ,

–  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

–  adres firmy,


Oferenci przedstawiają swoje oferty  w zł  brutto  za :

- 100 mb  rozgraniczenia nieruchomości  oraz za każde następne 100 mb.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia  20.09.2016 r. do godz. 9 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Gościeradowie  pok. Nr 19  lub przesłać   faksem na nr  15/838 11 40 lub e-mailem: poczta@goscieradow.pl   


 Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa  cena


Załącznik

- formularz ofertowy 

 

Gościeradów,  dnia 06.09.2016 r.                                                           Zatwierdzam:                  

 

 

Sporządziła:  Henryka Machulak tel.15 838 11 05 wew.415

Data wytworzenia dokumentu: 06.09.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Henryka Machulak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2016 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 505
30 września 2016 13:54 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [zaw_geodeta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2016 12:52 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [zapytanie_rozgraniczenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 września 2016 12:51 Ewa Maziarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl