Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg na terenie gminy Gościeradów

Gościeradów, dn. 13.08.2016 r.

ZPO.271.II.18.2016

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

tel.: 15 838 11 05, fax: 15 838 11 40

www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest remont nawierzchni dróg na terenie gminy Gościeradów.

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1)   Przedmiotem zamówienia jest :

a)     „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Suchodoły na odc. dł. 0,230 km”;

b)     „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Gościeradów Ukazowy na łącznej powierzchni 970m2”;

c)     „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 108573L Gościeradów Zastawie na dł. 74mb”.

2)  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz podstawę wyceny   robót określa przedmiar robót – załącznik Nr 1 do zaproszenia ofertowego,

 

  1. 2.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin wykonania zadania do 14.10.2016 roku

 

  1. 3.     Opis wymagań i warunków stawianych Wykonawcy.

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do  zaproszenia ofertowego,

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej – do potwierdzenia oświadczenie Nr 2 do zaproszenia ofertowego,

5)     udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty,

6)     przedłożą kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar  robót na zadanie.

 

 

 

  1. 4.     Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań i warunków stawianych Wykonawcy
w postępowaniu, Wykonawcy mają dostarczyć:

1)     wypełniony formularz ofertowy, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego,

2)     oświadczenie że wykonawca spełnia wymagania i warunki stawiane Wykonawcy określone w pkt 3 ppkt 1-4, na druku stanowiącym zał. nr 3 do oferty,

3)     kosztorys ofertowy na zadanie.

 

5. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1)     Oferty  należy  składać   w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy  Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat)
w terminie do dnia: 15.09.2016 r. do godz. 1300.

2)     Ofertę  wraz  z  oświadczeniem  należy  złożyć  w zamkniętej kopercie z opisem:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

 

Zapytanie ofertowe

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Gościeradów.

 

 

"Nie otwierać do dnia 15.09.2016 r. do godz. 1315

 

3)     Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2016 r. o godz. 1315w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

4)     Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 

5)     Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdego zadania.

 

 

6. Opis kryteriów wyboru ofert.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

W przypadku gdy oferta cenowa będzie niższa od kosztów przewidzianych na wykonanie zadania, zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia poprzez wydłużenie odcinka drogi do przebudowy.

 

7. Ogólne warunki umowy

1. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projektach umów - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2. Na każdą z częścizapytania zawarta zostanie odrębna umowa.

 

 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do   kontaktów z Wykonawcami.

1)     Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 406. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest Pan Janusz Kapica.

2)     Dokumenty do pobrania  na  stronie  www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich     Wykonawców, którzy złożyli oferty.

                                                                                        

Data:   13.09.2016 r.                                                                                               Zatwierdzam     

 

 

W załączeniu:

  1. Zał. nr 1 – Przedmiar robót,
  2. Zał. nr 2 - Formularz ofertowy ,
  3. Zał. nr 3-  Oświadczenie o spełnieniu warunków,
  1. Zał. nr 4- Wzory umów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.09.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2016 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 976
20 września 2016 14:31 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomieniedrogi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2016 15:32 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_droga_zastawie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2016 15:30 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_droga_gs.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)