Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GOŚCIERADÓW

Numer referencyjny: ZPO 271.1.2016

Urząd Gminy Goscieradów ogłasza przetarg nieograniczony na  "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów."

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gościeradów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 2. Wyposażenie, na czas realizacji zamówienia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (pojemniki lub worki) takich jak np.: papier; szkło; tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe; 3. Wyposażenie, na czas realizacji zamówienia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. 4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych. 5.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (surowcowe suche)z nieruchomości zamieszkałych. 6.Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkałych (w tym również od osób zamieszkałych w trudno dostępnym terenie wg dostarczonej listy) z terenu Gminy Gościeradów. 7.Odpady komunalne zebrane z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gościeradów Wykonawca dostarczy na linię segregacji i zagospodaruje w RIPOK – Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lasy, ul. Jodłowa 70 z siedzibą w Kraśniku, ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 r. 8.Teren Gminy Gościeradów obejmuje 19 sołectw i dwa osiedla mieszkaniowe, w których na dzień 30.09.2016 r. zameldowanych było 7.437 mieszkańców. Gmina zajmuje łącznie obszar 158,56 km2. 9.Szacuje się, że na terenie gminy Gościeradów przebywa ok. 5.400 – 5.600 osób, co stanowi ok.1.770 nieruchomości zamieszkałych. Wielkości te są szacunkowe i ulegają zmianie w miarę składania przez mieszkańców korekt deklaracji lub pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 10.Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych (surowcowych suchych) w dni robocze w godzinach od 7:00 do 19:00. 11.Zamawiający wymaga takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych. 12.Odbiór odpadów musi odbywać się zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem odbioru odpadów zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie m. in. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościeradów. 13.Wykonawca odbierze z nieruchomości zamieszkałych ( z terenu Gminy Gościeradów) odpady wielkogabarytowe w systemie akcyjnym, z częstotliwością 1 raz w ciągu roku kalendarzowego (w sierpniu lub we wrześniu) i przekaże je do RIPOK - Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik (instalacja w m. Lasy, ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik). Termin „zbiórki” Wykonawca ustali z Zamawiającym a następnie przeprowadzi wśród mieszkańców gminy kampanię informacyjną o „zbiórce”. 14. Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem do odbierania odpadów zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie (surowcowych suchych). 15. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi (frakcji mokrej z frakcją suchą). 16. W zabudowie rozproszonej w szczególności w rejonach, w których drogi są nieutwardzone (gruntowe) należy stosować pojazdy umożliwiające odbiór odpadów z tych terenów. 17. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru lub z miejsc do ich gromadzenia w każdej ilości. 18. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne selektywnie zbierane (surowcowe suche) umieszczone w workach lub pojemnikach i wystawionych przez właściciela nieruchomości do ich odbioru lub z miejsc do ich gromadzenia.

Pozostałe informacje w załączeniu

Data wytworzenia dokumentu: 26.10.2016 r
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2016 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1321
16 listopada 2016 15:22 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2016 16:04 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2016 13:53 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [uchwala_w__spr_regulaminu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl