Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2017.

Gościeradów dnia: 25.04.2017 r.

 

Znak sprawy: OŚGO.6232.19.2017

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel.: (15) 838-11-05, fax: (15) 838-11-40

 

zaprasza do składania ofert

na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
Gminy Gościeradów w roku 2017.

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem świadczenia usług jest: demontaż (ok. 350 m2) lub zbieranie z zawału (ok. 13   Mg), pakowanie, załadunek, transport, rozładunek i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych) od właścicieli posesji z terenu Gminy Gościeradów  w okresie od 01.06.2017 r. do 31.10.2017 r.

2. Usługę należy wykonać własnym sprzętem.

 

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy.

    Wykonawca powinien posiadać:

  1. Decyzję uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,
  2. Umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów przyjmującym odpady      niebezpieczne,
  3. Polisę ubezpieczeniową na wykonywanie prac z materiałami zawierającymi azbest,
  4. Środki transportu, urządzenia techniczne i narzędzia, umożliwiające prawidłowe wykonanie prac związanych z usuwaniem   wyrobów zawierających azbest,
  5. Nienaganną opinię potwierdzoną co najmniej dwoma referencjami w sprawie  prawidłowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę w formie pisemnej (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania)

    należy złożyć do dnia 12 maja 2017 r. w sekretariacie Urzędu pok. nr 19 lub przesłać

    w zaklejonej kopercie z opisem: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów

    zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2017” na  adres: Urząd

    Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, z dopiskiem „Nie

    otwierać do dnia 12 maja 2017 r. do godz. 14.30”.

2. Otwarcie ofert nastąpi 12 maja 2017 o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Gościeradów
– pok. nr 1.                                              

 

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.   

1. Najkorzystniejsza oferta wyłoniona zostanie spośród ofert spełniających ustalone warunki  udziału.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium j/n:

      - cena brutto za 1 Mg (zbieranie z zawału) – 50 %,

      - cena brutto za 1 m2 (demontaż)            -  50 %.

 

5. Informacje o formalnościach:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.

2. Przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.04.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2017 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 542
17 maja 2017 14:33 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_zr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2017 14:56 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_zr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2017 14:56 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [formularz_zr.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)