Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe na na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”

Gościeradów, dnia 02.05.2017 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert

 

na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych
  w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”, (
  zwanego w dalszej części umowy „Projektem”) zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami Inwestora.
 2. Do podstawowych obowiązków Inspektora należy:

Świadczenie usług doradczych i eksperckich w zakresie dokumentacji technicznej opracowanej na potrzeby Projektu poprzez:

 1. Sprawdzenie pod względem merytorycznym dokumentacji techniczno-budowlanej i kosztorysowej, SIWZ oraz STWiORB opracowanej przez Projektanta a w szczególności:
 2. sprawdzenie, jakości i kompletności:

-        dokumentów z przeprowadzonych wizji lokalnych we wszystkich budynkach,

-        proponowanych rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych urządzeń oraz sporządzonych szkiców i rysunków pomieszczeń, inwentaryzacji itp.;

 1. sprawdzenie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie);
 2. Udział w procedurze przetargowej prowadzonej przez Inwestora, w tym m.in. uczestnictwo w posiedzeniach komisji przetargowej (na wezwanie Inwestora), opiniowanie proponowanych odpowiedzi do pytań oferentów dot. inwestycji, pomoc przy merytorycznej ocenie ofert oraz sprawdzenie zgodności zaproponowanych w ofertach rozwiązań i urządzeń (materiałów) z treścią SIWZ.

 

Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej poprzez:

 1. Reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami indywidualnymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie.
 2. Kontrolę prawidłowości prowadzonej przez Wykonawcę Robót książki ewidencji montażu  i dokonywanie w niej wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego (montażu).
 3. Kontrolę zgodności wykonania robót z umową  zawartą z Wykonawcą Robót.
 4. Nadzorowanie robót budowlanych w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z 504 instalacji solarnych oraz 45 pieców na biomasę w obrębie każdej nieruchomości w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz jakości wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską a także umową zawartą pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą  Robót.
 5. Informowanie Inwestora o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
 6. Udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu inwestycji.

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń:

 1. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, oraz zapobieganie zastosowaniu wyrobów  budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie lub niezgodnych z dokumentacją.
 2. Sprawdzanie czy zakres prac jest zgodny z założeniami projektowymi (czy zamontowano wszystkie urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej i czy zamontowana instalacja stanowi całość techniczno-użytkową).
 3. Potwierdzanie dokonania rozruchu i odbioru po rozruchu każdej instalacji.
 4. Potwierdzanie wykonania prób, pomiarów, sprawdzeń oraz szczelności instalacji.
 5. Podejmowanie w toku budowy (montażu) wspólnie z Inwestorem decyzji dotyczących  zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych realizowanej inwestycji.
 6. Sprawdzanie kompletności dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę Robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez:

 1. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.
 2. Sprawdzanie prawidłowości rozliczeń wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą Robót, a w szczególności kontrolę i weryfikację faktur.
 3. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania  częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą Robót.
 4. Przedstawianie Inwestorowi propozycji rozstrzygnięć  wątpliwości dotyczących spraw technicznych i jakości wykonanych robót zarówno w czasie prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu (w okresie gwarancyjnym), a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu.
 5. Udział w spotkaniach organizowanych przez Inwestora w sprawach dotyczących realizacji budowy.
 6. Wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.
 7. Opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń względem Użytkowników Instalacji oraz osób trzecich w związku z realizacją inwestycji.
 8. Opiniowanie ewentualnych wniosków Użytkowników Instalacji w sprawie  zmiany zakresu prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji  wraz z określeniem propozycji rozstrzygnięcia  oraz zakresem zmiany kosztów.
 9. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek zamontowanej instalacji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia.
 10.  Sprawdzanie i zatwierdzanie kompletności i poprawności przedkładanej Inwestorowi przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej.
 11. W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, przygotowanie Inwestorowi danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu.
 12. Doradzanie Inwestorowi w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas ich prowadzenia.
 13. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Inwestorem a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Inwestora poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Robót, co do przedmiotu sporu.
 14. W okresie gwarancyjnym: udział w odbiorze końcowym każdej instalacji przed upływem tego okresu, a także jeżeli jest to konieczne w innych wypadkach w razie zgłoszenia przez Zamawiającego.
 15. Obowiązkiem Inspektora będzie stawienie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. Ponadto jest zobowiązany stawić się na budowie na każde dodatkowe i uzasadnione wezwanie Inwestora.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                                                  

Prace związane z pełnieniem funkcji Inspektora będą trwały od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia inwestycji potwierdzonego bezusterkowym protokołem  końcowym odbioru robót oraz w okresie gwarancyjnym.

 III.  WARUNKI UDZIAŁU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu montażem instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę.
 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy załączyć wykaz (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług:

1)     co najmniej jednej zrealizowanej usługi nadzoru (lub kierowania) nad montażem instalacji solarnych w liczbie co najmniej 300 zestawów na budynkach indywidualnych w ramach jednego zamówienia,

2)     co najmniej jednej zrealizowanej usługi nadzoru (lub kierowania) nad montażem kotłów na biomasę w liczbie co najmniej 30 pieców w ramach jednego zamówienia,

    wraz z dowodem potwierdzającym należyte wykonanie tych usług, wystawionym nie    wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 1. Posiadają wymagane prawem w tym zakresie odpowiednie uprawnienia budowlane tj., co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych.
 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie o posiadaniu ww. uprawnień – zał. nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty o których mowa w pkt. III, tj. wykaz usług i oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
 2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za wykonanie zadania.
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.
 5. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 10.05.2017 r. do godz. 1100.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

 

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

 

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych w gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”

 

Nie otwierać do dnia 10.05.2017 r. do godz. 1115

 

 3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 1115w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.

4.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia  10.05.2017 r. do godz. 11.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania.

5.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.

6.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 5 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto   - 100%.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem —Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Przed podpisaniem umowy z Inspektorem jest on zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu zawodowego oraz kserokopię dokumentów potwierdzających nadanie wymaganych uprawnień budowlanych. 

 

 

 

………….……………………………………….

                                                                            (Data i podpis kierownika Zamawiającego)

 

Załączniki:

 1. 1.   Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy
 2. 2.   Załącznik nr 2 – Wykaz usług
 3. 3.   Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
 4. 4.   Załącznik nr 4 — Wzór umowy.

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 02.05.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2017 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1230
29 maja 2017 13:25 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_insp_nadz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 maja 2017 14:01 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [skmbc224e_p17052608290.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 maja 2017 15:29 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl