Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych na terenie Gminy Gościeradów

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:            poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) dróg dojazdowych na terenie Gminy Gościeradów.
 2. Powyższe zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część Nr 1 - Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Szczecka gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km.

Część Nr 2 -   Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Aleksandrów gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,35 km.

Część Nr 3  -  Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Suchodoły gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,292 km.

 1. Dla  części Nr 1 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Szczecka gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,4 km (od km 0+000 do km 0+400) na działce nr 313/2 położonej w obr. geodez. Wólka Szczecka.

W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 należy wykonać:

1)     Roboty przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,4 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm oraz odsłonięcia istniejącej nawierzchni żwirowej szer. śr. 0,75m;

2)     Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy  i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie  warstw wzmacniająco-wyrównujących podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,4 km, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych (0/63mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm, szer., 3,80 m na dł. 0,4 km, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, szer., 3,80m na dł. 0,4 km.

3)     Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard  II (AC 11W50/70), o grubości  4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,400 km, z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11S50/70), o grubości 3,0 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,400 km;

4)     Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m  na długości 0,400 km.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 1  zawiera złącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Uproszczona dokumentacja techniczna,

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 1. Dla  części Nr 2 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Aleksandrów gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,35 km (od km 0+000 do km 0+350) na działce nr ewidencyjny 288 położonej w obrębie geodez. Aleksandrów.

W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 2 należy wykonać:

1)    Roboty przygotowawcze: geodezyjne odtworzenie pasa drogowego, wytyczenie trasy drogi w terenie, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,35 km, plantowanie poboczy wykonane mechanicznie przy grubości ścinania do 10cm dla odsłonięcia krawędzi istniejącej nawierzchni żwirowej przy szerokości ścinki i profilowania śr. 0,75m.

2)    Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża (istn. nawierzchni żwirowej) wyk. mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy  i nawierzchni z wykonaniem zarysu koryta (oporów wys. ok. 20cm) pod wykonanie  podbudowy z kruszyw łamanych – szer. min. 3,8m na dł. 0,35 km, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych (0/63mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm, szer., 3,80 m na dł. 0,35 km, włączenie na dł. 5,0m do drogi powiatowej o naw. bitumicznej o szerokości przy krawędzi 10,0m, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) stabilizowanych mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, szer., 3,80m na dł. 0,35 km, włączenie na dł. 5,0m do drogi powiatowej o naw. bitumicznej o szerokości przy krawędzi 10,0m.

3)    Nawierzchnię: z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard  II (AC 11W50/70), o grubości  4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca), na szerokości 3,50m na długości 0,35 km, włączenie na dł. 5,0m do drogi powiatowej o naw. bitumicznej o szerokości przy krawędzi 10,0m, z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11S50/70), o grubości 3cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna), szerokość 3,50m na długości 0,35 km, włączenie na dł. 5,0m do drogi powiatowej o naw. bitumicznej o szerokości przy krawędzi 10,0m.

4)    Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy warstwą kruszyw łamanych gr. w-wy 10 cm (obustronnie) po zagęszczeniu, po szer. min. 0,5m  na długości 0,35 km (analogia do podbudowy).

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 2  zawiera złącznik Nr 1b do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Uproszczona dokumentacja techniczna,

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 1. Dla części  nr 3 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Modernizacji  (przebudowy) drogi dojazdowej w miejscowości Suchodoły gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,292 km (od km 0+000 do km 0+292), na działce  nr ew.121 położonej w obr. geodez. Suchodoły.

W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 3 należy wykonać:

1)     Roboty przygotowawcze: geodezyjne odtworzenie pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,292 km;

2)      Podbudowę: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm, szer. 3,20 m + włączenie do drogi gminnej na dł. 5,0m, szer. przy krawędzi dr. gm. 10 m; 

3)     Nawierzchnię: warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych szer. 3,0 m na odcinku długości 0,287 km + włączenie do drogi gminnej na dł. 5,0m, szer. przy krawędzi dr. gm. 10 m, o konstrukcji, warstwa wyrównawcza grubości 75kg/1m2 z  mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard  II (AC 11W50/70), warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/11,2 mm Standard II (AC 11S50/70),

4)     Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. w-wy 6 cm (obustronnie) po 0,3m na dł. 0,292 km.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 3  zawiera złącznik Nr 1c do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Uproszczona dokumentacja techniczna,

                    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 1. 9.       Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części - Zamawiający nie określa ich maksymalnej liczby. Ocena ofert i wybór Wykonawcy zostanie dokonany osobno dla każdej części.
 2. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg

-       45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

-       45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych.

-       45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania   nawierzchni dróg, autostrad,

 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie, gdzie będą realizowane roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 2. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy.
 3. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia
  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 5. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

1)     jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców,

2)     w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)     jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 36 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny
  i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XIV SIWZ).
 2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 3. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 17 dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 4. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
 5. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ.
 6. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 7. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. 1.       Część Nr 1 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Suchodoły –      termin zakończenia robót - do dnia  31.08.2017 r.
 2. Część Nr 2 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Szczecka - termin zakończenia robót - do dnia  31.08.2017 r.
 3. Część Nr 3 - „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obr. geodez. Aleksandrów - termin zakończenia robót - do dnia  31.08.2017 r.

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki działu w postępowaniu.


(POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYM SIWZ)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 534
14 sierpnia 2017 13:51 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2017 15:50 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2017 15:09 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)