Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark przy drodze wewnętrznej do os. POM

Gościeradów, dn. 28.06.2017 r.

ZPO.271.II.8.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark

przy drodze wewnętrznej do os. POM”.

 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1) Przedmiotem zamówienia jest :

     Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark przy drodze wewnętrznej do os. POM”.

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz podstawę wyceny   robót określają:

a)     przedmiar robót,

b)     projekt budowlany i wykonawczy,

c)     specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB).

2.   Termin wykonania przedmiotu umowy.

Wymagany termin wykonania zadania  do  31.08.2017 roku

 3.   Opis wymagań stawianych Wykonawcy i opis sposobu dokonywania oceny tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają doświadczenie
w wykonywaniu robót zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy załączyć wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch  robót polegających na wykonaniu kanalizacji na długości min. 300 m, na kwotę co najmniej  20 tys. zł brutto każda wraz z dowodem potwierdzającym należyte wykonanie tych robót. Wykaz robót należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Sposób sporządzenia oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty o których mowa w pkt. 3, tj. wykaz robót.
 2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za wykonanie zadania.
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.
 5. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

5.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 10.07.2017 r. do godz. 1300.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

 

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

 

Zapytanie ofertowe

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark

przy drodze wewnętrznej do os. POM”.

 

Nie otwierać do dnia 10.07.2017 r. do godz. 1315

 

 3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.07.2017 r. o godz. 1315w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.

4.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia 10.07.2017 r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania.

5.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.

6.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie o którym mowa w pkt. 5 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

6. Kryteria wyboru oferty.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto   - 100%.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

 

7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do   kontaktów z Wykonawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 406. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Janusz Kapica.

 8.   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich    Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  9. Informacje o formalnościach.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem —Załącznik nr. 6 do niniejszego zapytania.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

                                                            

W załączeniu:

 1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy, 
 2. Zał. nr 2 – Wzór wykazu robót
 1.  Zał. nr 3 - Przedmiar robót,
 2.  Zał. nr 4 - Dokumentacja projektowa,
 3.  Zał. nr 5 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB),
 4.  Zał. nr 6 – Wzór umowy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2017 16:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 747
31 lipca 2017 09:52 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyborze_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2017 14:46 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2017 17:18 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)