Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na utwardzenie części placu targowego w Gościeradowie Ukazowym

 

Gościeradów, dn. 21.09.2017 r.

ZPO.271.II.12.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

w oparciu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 

Utwardzenie części placu targowego w Gościeradowie Ukazowym

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1)   Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie części placu targowego kostka betonową – 1102,8 m2 zlokalizowanego na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym zgodnie z uproszczoną dokumentacja techniczną.

2)  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz podstawę wyceny   robót określają załączniki do niniejszego zaproszenia:

a)     zał. nr 1 - przedmiar robót,

b)     zał. nr 2 – uproszczona dokumentacja techniczna („Zgłoszenie”)

 

 2.   Termin wykonania przedmiotu umowy.

Wymagany termin wykonania zadania  do  10.11.2017 roku.

 

 3.   Opis wymagań stawianych Wykonawcy i opis sposobu dokonywania oceny tego warunku.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają doświadczenie
w wykonywaniu robót zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku należy załączyć wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty polegającej  na wykonaniu utwardzenia terenu na powierzchni  min. 800 m2, wraz z dowodem potwierdzającym należyte wykonanie tych robót. Wykaz robót należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 

4. Sposób sporządzenia oferty

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wykaz robót.
 2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za wykonanie zadania.
 3. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.
 5. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

 

5.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 02.10.2017 r. do godz. 1300.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów


Zapytanie ofertowe

Utwardzenie części placu targowego w Gościeradowie Ukazowym

 

 

Nie otwierać do dnia 02.10.2017 r. do godz. 1315

 

 

 1. 3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.10.2017 r. o godz. 1315w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.
 2. 4.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia 02.10.2017 r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania.
 3. 5.  W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.
 4. 6.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie
  o którym mowa w pkt. 5 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

6. Kryteria wyboru oferty.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto   - 100%.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

 

7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do   kontaktów z Wykonawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 406. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Janusz Kapica.

 8.   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu podpisania umowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  9. Informacje o formalnościach.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem —Załącznik nr. 5 do niniejszego zaproszenia.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu ofertowego.

 

 

W załączeniu:

 1. Zał. nr 1 – Przedmiar robót,
 2. Zał. nr 2 - Uproszczona dokumentacja techniczna
 3. Zał. nr 3 - Formularz ofertowy, 
 4. Zał. nr 4 – Wzór wykazu robót
 5.  Zał. nr 5 – Wzór umowy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2017 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 700
03 października 2017 14:47 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_kostka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2017 14:54 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_kostka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2017 15:23 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [5umowa_utwardzenie_placu_targowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)