Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:             poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

           

II. NAZWA ZAMÓWIENIA

1.  Rodzaj zamówienia: dostawy

2. Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

3.  Numer sprawy: ZPO.271.4.2017

                    

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części również „SIWZ”) mają zastosowanie przepisy ustawy.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.459 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w treści SIWZ.


IV. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, co najmniej 18 osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w roku 2017.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) 34110000-1  Samochody osobowe,

2) 34120000-4  Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób.

 1. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ.
  1. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
  2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
  3. Oferowane rozwiązania równoważne (np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz muszą bezwzględnie spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny i gwarantujący taką samą funkcjonalność.
 2. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi:

- gwarancja na części mechaniczne bez limitu przebiegu kilometrów minimum 2 lata

- gwarancja na powłokę lakierniczą bez limitu przebiegu kilometrów minimum 2 lata

- gwarancja na perforacje nadwozia bez limitu przebiegu kilometrów  minimum 10 lat

licząc od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 2 lata, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XVI SIWZ).

V. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONWACOM

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

1)     jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców,

2)     w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.

3)     jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia - do dnia  20 listopada 2017 r.

 

Zamawiający, na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona

oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki działu w postępowaniu.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę:

1)     w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.),

2)     który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

3)     który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Pozostałe informację w załączonych dokumentach.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2017 17:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 926
02 listopada 2017 14:45 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 12:41 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2017 16:06 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)