Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Goscieradów

Znak sprawy:  ZPO 271.II.13.2017

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający – Gmina Gościeradów, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579).

 

NAZWA ZADANIA:

 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gościeradów”

 

z podziałem na następujące części:

 

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gościeradów

 

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Gościeradów

 

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gościeradów

 

 

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:

http://bip.goscieradow.pl  

 

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

 

 

 

 

dnia 24.10.2017 r.

                                                                                     

                                                

  1.   Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa: Gmina Gościeradów, w imieniu którego działa Wójt Gminy Gościeradów

Adres: Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, woj. lubelskie

Kontakt: telefon: (15) 8381105  fax: (15) 8381140

Strona internetowa:  http://bip.goscieradow.pl  

Numer identyfikacyjny: NIP:7151863553, REGON: 830409643

Rodzaj zamawiającego – administracja samorządowa

Dni i godziny pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa: 8:00 – 16:00

pozostałe dni: 7:30 – 15:30

 

1.1.   Podmioty objęte zamówieniem:

Zamówienie obejmuje Gminę Gościeradów, Urząd Gminy w Gościeradowie wraz z jednostkami organizacyjnymi. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej również specyfikacją lub SIWZ). O ile w dalszej części specyfikacji i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym lub ubezpieczającym / ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Gościeradów oraz podmioty wymienione w ww. załączniku.

 

1.2.   Podstawa prawna postępowania i opracowania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579)

2)       Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

3)       Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.380 z późn. zm.)

4)       Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)

5)       Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 168 z późn. zm.)

6)       Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.)

 

1.3.   Informacja o brokerze ubezpieczeniowym:

Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy, broker będzie nadzorował jej realizację. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.

  1. 2.               Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie konkursu ofert w nawiązaniu do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn zm.). Zamawiający może w każdej chwili odwołać niniejsze postępowanie lub zmienić jego warunki (Kodeks cywilny, art. 701 § 3 - tekst jednolity Dz.U z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

2.1.          Jawność postępowania.

Postępowanie ma charakter jawny. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

  1. 3.     Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gościeradów. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części:

 

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gościeradów.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)       ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

2)       ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

3)       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

 

 

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Gościeradów. Zakres zamówienia obejmuje:

1)       obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

2)       ubezpieczenia AutoCasco

3)       ubezpieczenie Assitance

4)       ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

 

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gościeradów. Zakres zamówienia obejmuje:

  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP

3.1.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gościeradów, dotyczący części I zamówienia.

Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Gościeradów, dotyczący części II zamówienia.

Załącznik 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Gościeradów dotyczący części III zamówienia.

Załącznik 1d: Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczeni w systemie sum stałych, wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, wykaz pojazdów, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia dotyczy cz. I, II. Zakładki nr 1, 2, 3, 4.

Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące części I, II i III  zamówienia.

Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I zamówienia.

Załącznik nr 6: Zestawienie szkodowości

4.               Informacja o ofertach częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na wybraną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty.

5.               Informacja o ofertach wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.               Termin wykonania zamówienia.

6.1.          Termin wykonania zamówienia:  24 miesiące, począwszy od 29.11.2017 r.

6.2.          W terminie wykonywania zamówienia polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, z wyjątkiem:

6.2.1.     ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu, do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od dnia następnego po dniu wygaśnięcia tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia; składka za polisy te rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy;

6.2.2.     polis dotyczących umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie NNW kierowcy i pasażerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które będą zawierane od dnia określonego w zgłoszeniu do ubezpieczenia do końca pierwszego rocznego okresu wykonywania zamówienia (wyrównanie okresu ubezpieczenia - w przypadku wyrażenia takiej woli przez Ubezpieczającego),

6.2.3.     obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w pkt. 6.3.

6.3.          Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, w roku 2018, a jeżeli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie – także w roku 2019.

6.4.          Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani są przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich ubezpieczeń cenę (składkę) za pełne 24 miesiące.

6.     Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1.          spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.

6.2.          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu, zawartym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji (Formularz oferta).

7.     Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

7.1.          W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną:

a) pisemnie na adres zamawiającego,

b) faksem na nr:  (15) 838 11 40

c) pocztą elektroniczną na adres: ewa.maziarczyk@goscieradow.pl

 

przy czym wymaga się, aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną podpisem (najlepiej w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej edycję.

7.2.          Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia można składać do połowy terminu na składanie ofert.

7.3.          Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w pkt 7.2. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, pełnomocnik zamawiającego może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść wniosków wraz z wyjaśnieniami zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania zamieści na stronie internetowej pod adresem:  http://bip.goscieradow.pl  

 nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

7.4.          Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający zamieści na

stronie internetowej pod adresem:       http://bip.goscieradow.pl  

7.5.          Zmiana będzie wiążąca dla wszystkich oferentów.

Zamawiający zawsze może przedłużyć termin składania ofert, stosowną informację zamieszczając na stronie internetowej pod adresem http://bip.goscieradow.pl  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Pani Ewa Maziarczyk–nr Tel. 81 838 11 05. W sprawach merytorycznych Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu reprezentuje (bez prawa przyjmowania od wykonawców zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielania na nie wykonawcom odpowiedzi) Aneta Horecka tel. (81) 532 42 31.

 

Opis sposobu przygotowywania ofert.

7.6.          Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

7.7.          Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

7.8.          Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i na cały zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzoru załącznika nr 2 (Formularz oferta), bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian treści – wprowadzenie zmian do treści oferty spowoduje jej odrzucenie.

7.9.          Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

7.10.       Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.

7.11.       Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

7.12.       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy.

7.13.       Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.

7.14.       Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

7.14.1.  dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia;

7.14.2.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazać adres strony internatowej gdzie można takowy pozyskać.

7.14.3.  pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy oferty i dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

7.15.       Ofertę wraz z dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego:

 

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

 

7.16.       Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

 

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gościeradów – nie otwierać przed dniem 07.11.2017 r., do godz.10:10

 

  1. 8.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Gmina Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, osobiście lub za pośrednictwem poczty pod ten sam adres.

8.1.          Termin wpływu ofert do siedziby pełnomocnika zamawiającego upływa 07.11.2017 r., o godz. 10:00

8.2.          Ofertę złożoną po terminie pełnomocnik zamawiającego niezwłocznie zwróci wykonawcy bez jej otwierania.

8.3.          Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

8.3.1.     Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdziale 8 oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Formularz oferta) hasłem „ZMIANA”.

8.3.2.     Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w opakowaniach / kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w rozdziale 8, z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”.

8.4.          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r., o godz. 10:10, w siedzibie zamawiającego.

8.5.          Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

8.6.          Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące zaoferowanej przez wykonawców ceny.

8.7.          Przed otwarciem ofert zamawiający może podać jakie środki przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2017 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 815
13 listopada 2017 12:44 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2017 15:38 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz_z_dnia_31102017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2017 13:57 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_tresci_siwz_z_dnia_30102017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)