Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert „Przebudowę i modernizację drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku – etap I.”

Gościeradów, dn. 09.11.2017 r.

ZPO.271.II.14.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w trybie zapytania ofertowego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

tel.: 15 838 11 05, fax: 15 838 11 40

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku – etap I.”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1)   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku – etap I. Zakres prac obejmuje m.in.

a)     poszerzenie istniejącej jezdni na dł. 160 mb,

b)     przebudowa chodnika dla pieszych na dł. 160 mb.

2)  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz podstawę wyceny   robót określają:

a)     Przedmiar robót – załącznik Nr 2 do zaproszenia ofertowego, 

b)     Uproszczona dokumentacja techniczna – załącznik Nr 3 do zaproszenia ofertowego.

 

2.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Wymagany termin wykonania zadania do 15.12.2017 roku.

 

3.     Opis wymagań i warunków stawianych Wykonawcy.

      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania wiedzy i doświadczenia – do potwierdzenia oświadczenie Wykonawcy,

2)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - do potwierdzenia oświadczenie Wykonawcy,

3)    sytuacji ekonomicznej i finansowej – do potwierdzenia oświadczenie Wykonawcy,

4)     udzielą 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 

 4.     Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań i warunków stawianych Wykonawcy
w postępowaniu, Wykonawcy mają dostarczyć wypełniony formularz ofertowy, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

 

5. Sposób przygotowania oferty.

1)     Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

2)     W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za wykonanie zadania.

3)     Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).
W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.

4)     W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1)     Oferty  należy  składać   w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy  Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat)
w terminie do dnia: 14.11.2017 r. do godz. 1000.

2)     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów                                                                                                                    Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                                                       (dopuszcza się odcisk pieczęci)

 

           Zapytanie ofertowe

„Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej

w Gościeradowie Folwarku – etap I.”

 

Nie otwierać do dnia 14.11.2017 r. do godz. 1015

 

3)  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.11.2017 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.

 

7. Opis kryteriów wyboru ofert.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

W przypadku gdy oferta cenowa będzie niższa od kosztów przewidzianych na wykonanie zadania, zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu robót.


 8. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do   kontaktów z Wykonawcami.

1)     Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 17 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 406. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest Pan Janusz Kapica.

2)     Dokumenty do pobrania  na  stronie  www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

1)     Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

2)     Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

3)     Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy.

4)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5)     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6)     Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                                                                                        

Data:   09.11.2017 r.                                                                                             

 

                                     

 

W załączeniu:

  1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy ,
  2. Zał. nr 2 - Przedmiar robót,
  1. Zał. nr 3 - Uproszczona dokumentacja techniczna  
  2. Zał. nr 4 - Wzór umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.11.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 listopada 2017 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 673
23 listopada 2017 13:05 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_droga_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2017 14:53 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_pom.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2017 16:50 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [droga_folwark_przekroj_normalny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)