Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

Ogłoszenie o sprzedaży koparko-ładowarki MTZ Białoruś

Gościeradów, dnia 31.01.2018 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.2.2018

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

I. SPRZEDAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest koparko - ładowarka MTZ Białoruś, rok produkcji 2003, stan licznika 0240.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na bazie magazynowo sprzętowej przy Urzędzie Gminy Gościeradów, w obecności pracownika, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.  15/ 838 11 05 wew. 425 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.

 

III. CENA WYWOŁAWCZA

  Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł).

 

IV. SPOSÓB  SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. W ofercie należy podać cenę brutto  za zakup przedmiotu ogłoszenia, która nie może być niższa niż cena wywoławcza. Oferty zawierające cenę niższą  niż cena wywoławcza zostaną odrzucone.
 3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną brutto.
 4. W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert z taką samą najwyższą ceną Sprzedający wyznaczy termin i miejsce licytacji pomiędzy Oferentami, którzy złożyli dane oferty
  (o czym oferenci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo).
 5. Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Sprzedającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat)
  w terminie do dnia: 12.02.2018 r. do godz. 1300.
 2. Ofertę wraz należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Sprzedaż koparko-ładowarki”.
 3. 3.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 1315w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.
 4. 4.   W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Sprzedającego  do dnia 12.02.2018 r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania.
 5. 5.  Oferta po złożeniu nie podlega zmianie.
 6. 6.  Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę w postępowaniu. 

VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Po wyborze oferty Kupującemu zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić (przelewem na konto Sprzedającego) kwotę nabycia przedmiotu postępowania zgodnie z terminem podanym na fakturze.   
 3. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w siedzibie Sprzedającego, protokołem zdawczo-odbiorczym,  niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego należności za fakturę.   
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zakupu, Sprzedający  wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. 1.   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 31.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 2013
14 lutego 2018 16:13 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_mtz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 15:13 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2018 13:14 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [dsc_0268.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl