Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:             poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną w/w dokumentacją (PFU), obejmująca przebudowę targowiska, czyli:

1)     Budowa budynku higieniczno-sanitarnego z częścią administracyjną, o wymiarach 8x10m, w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonowych i z belitu, stropy gęstożebrowe typu Teriva, więźba drewniana oraz pokrycie z blachodachówki. W budynku należy uwzględnić między innymi pomieszczenie: administracyjne, socjalne i porządkowe do obsługi targowiska, w budynku należy wykonać między innymi instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, teletechniczną, alarmową, wentylacji mechanicznej;

2)     Budowa wiaty targowej o wymiarach 15,00m x 50,00m, o konstrukcji stalowej (dach o konstrukcji stalowej w postaci wiązarów kratownicowych opartych na słupach stalowych, posadowionych na stopach żelbetowych, pokrycie dachu z blachy trapezowej) wielofunkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, czyli instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, odgromową, alarmową, monitoringu, fotowoltaiczną, umożliwiającymi użytkowanie obiektów zgodnie z ich funkcją.

3)     Budowa dojazdów, ciągów pieszych i jezdnych, stanowisk handlowych, jako utwardzeń z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej.

4)     Budową nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furkami wejściowymi.

5)     Instalacja obiektów małej architektury związanej z funkcjonowaniem targowiska.

6)     Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi targowiska z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej.

7)     Wykonanie infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej z przyłączami:

-        wodociągowym zasilanym z proj. studni, przyłącze oraz studnię wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami technicznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną (uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi i szczególnymi), zaprojektowana i wykonana studnia winna mieć o wydajność niezbędną dla zabezpieczenia wody do celów socjalnych i p.poż.

-        kanalizacyjnym wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 9-10m3 (zbiornik wykonać z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm lub 1500mm z włazem żeliwnym o średnicy 600mm, dopuszcza sie wykonanie, jako dwa oddzielne zbiorniki połączone przelewem lub zbiornik o innym kształcie),

-        kanalizacji deszczowej z rur HDPE ze zbiornikiem na wody opadowe, wielkość zbiornika dostosować do ilości wód opadowych i wykonać również, jako żelbetowy o dowolnym kształcie z płytą najazdową i włazami żeliwnymi umożliwiającymi inspekcje zbiornika; zbiornik zaprojektować w sposób umożliwiający ewentualne rozsączanie zgromadzonych wód opadowych lub do zbiornika p.poż., przed wlotem wód opadowych do zbiornika zastosować filtr ("łapacz piachu")

-       instalacjami zewnętrznymi:

 • energetycznymi
 • teletechnicznymi
 • kanalizacji sanitarnej
 • wodociągowymi
 • hydrantowymi, przeciwpożarowymi zasilanych ze studni lub zbiornika p.poż.
 • monitoringu telewizji przemysłowej
 1. Sporządzenie projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgód i warunków technicznych od zarządców poszczególnych sieci, dróg, itp. uzyskanie pozwolenia na budowę (w tym uzyskanie uzgodnień towarzyszących, również decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej) i sporządzenie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych w wyniku, których mają powstać planowane obiekty.
  1. W ramach zamówienia należy ponadto:
  • uzyskać wszelkie niezbędne warunki decyzje i uzgodnienia związane z wykonaniem powyższego zamówienia w tym m.in.:

  -   decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z ujęcia (studnia) oraz odprowadzenie wód opadowych w przypadku ich wymagania;

  -   decyzję o warunkach zabudowy (decyzja została wydana i jest w posiadaniu Inwestora, należy się zwrócić o jej przekazanie);

  -   warunki energetyczne;

  -      zezwolenie budowlane na wykonanie ujęcia wody dla celów socjalnych i p.poż.

  • Projekt architektoniczno - budowlany, w skład, którego wejdą wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym m.in.:

  -      Projekt zagospodarowania terenu

  -      Projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacja bioz, informacją obszarze oddziaływania oraz wszystkimi załącznikami wymaganymi zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi

  -      Projekt konstrukcyjny budowlany

  -      Projekt instalacji sanitarnych budowlany

  -      Projekt instalacji elektrycznych budowlany

  -      Charakterystyka energetyczna

  • Projekt technologiczny obsługi budynku targowego z możliwością rotacji, mobilności funkcji wewnątrz obiektu w tym w zakresie handlu żywym inwentarzem.
  • Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii w tym uzgodnień p.poż, sanepid i bhp
  • Operat wodnoprawny  

   

  Projekty wykonawcze poszczególnych branż w skład, których wejdą wszystkie wymagane projekty:

  Część architektoniczno- konstrukcyjna

  • Projekt architektoniczny wykonawczy;
  • Projekt konstrukcyjny wykonawczy;
  • Projekt przebudowy dojazdu oraz projekt drogowy (dróg wewnętrznych i placu) – wykonawczy.

  Część elektryczna

  • Projekt instalacji wewnętrznych linii zasilających, podłączenia urządzeń, instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych;
  • Projekt instalacji wewnętrznych teletechnicznych komputerowych;
  • Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych przemysłowej – monitoringu;
  • Projekt instalacji alarmowych;
  • Projekt instalacji odgromowych;
  • Projekt instalacji oświetleniowej zewnętrznej;

  Część sanitarna

  • Projekt przyłącza wodociągowego oraz sieci wodociągowej;
  • Projekt ujęcia wody do celów socjalnych i p.poż.
  • Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej;
  • Projekt zbiornika retencyjnego lub p.poż oraz projekt zewnętrznej instalacji p.poż ( ewentualnie oparty o sieć hydrantową);
  • Projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej;
  • Projekt zbiornika szczelnego na ścieki socjalno-bytowe;
  • Projekt kotłowni gazowej obsługującej część administracyjną i socjalno- biurową;
  • Projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. 
  • Projekt instalacji fotowoltaicznej;
  • Projekt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania;
  • Projekt klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń;
  • Projekt instalacji wewnętrznej p.poż.;
  • Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika;
  1. Wykonanie kosztorysów przedmiarów i specyfikacji poszczególnych robót budowlanych.
  2. Wykonanie kosztorysów przedmiarów i specyfikacji poszczególnych robót budowlanych.
  3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także m.in.:

    a)  wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której będzie należało m.in.:

  -   sprawdzenie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji (PFU) oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badań;

  -   opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowalnej;

       Opracowana koncepcja musi spełniać wymagania zawarte w PFU. Standard zaprojektowanych obiektów musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU.  Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi być nie gorszy niż opisany w PFU. Załącznikiem do dokumentacji projektowej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU;  

  -  uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń;

  -   uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją;

  -   przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę;

  -   uzyskanie pozwolenia na budowę.

  b)    budowa gminnego targowiska;

  c)    kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią;

  d)    kompletne wyposażenie obiektu;

  e)    dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji     obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;

  f)    wykonanie w okresie gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.

  7.    Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz umową.

  8.  Inwestycja jest współfinansowana w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  9.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy załącznik do niniejszej SIWZ:

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  2. Oznaczenie zgodnie z CPV

  - 45000000-7  roboty budowlane

  - 45200000-9  wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych

  - 45213141-3  roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

  - 45213112-1  klasa robót obiekty handlowe

  - 45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

  - 45330000-9  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

  - 45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - 45262520-2  roboty murowe

  - 45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne

  - 45233222-1  roboty brukarskie,

  - 71221000-3  usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

  - 71320000-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  - 44112000-8  różne konstrukcje budowlane

  - 44112100-9  wiaty

  1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy.
  2. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  3. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2018 17:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 591
14 maja 2018 15:56 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia__targowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 16:19 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 18:21 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [7umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)