Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2018.

Gościeradów dnia: 20.04.2018 r.

 

 

Znak sprawy: OŚGO.6232.2.2018

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z poźn. zm)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel.: (15) 838-11-05, fax: (15) 838-11-40

 

zaprasza do składania ofert

na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
Gminy Gościeradów w roku 2018.

 

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem świadczenia usług jest: demontaż (ok. 120 m2) lub zbieranie z zawału (ok. 19 Mg), pakowanie, załadunek, transport, rozładunek i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych) od właścicieli posesji z terenu Gminy Gościeradów  w okresie od 01.06.2018 r. do 31.10.2018 r.

2. Usługę należy wykonać własnym sprzętem.

 

2. Wymagania dotyczące Wykonawcy.

    Wykonawca powinien posiadać:

 1. Decyzję uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
 2. Umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów przyjmującym odpady      niebezpieczne.
 3. Polisę ubezpieczeniową na wykonywanie prac z materiałami zawierającymi azbest.
 4. Nienaganną opinię potwierdzoną co najmniej dwoma referencjami w sprawie  prawidłowej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Ofertę w formie pisemnej (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania)

należy złożyć do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu pok. nr 19 lub przesłać w zaklejonej kopercie z opisem: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Gościeradów w roku 2018” na  adres:

 

 

Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów,
z dopiskiem „Nie otwierać do dnia 11 maja 2018 r. do godz. 14.30”. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania.

2. Otwarcie ofert nastąpi 11 maja 2018 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Gościeradów
    – pok. nr 1.  

 

 

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.   

 

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cen:

      - cena brutto za 1 Mg (zbieranie z zawału) – 50 %,

      - cena brutto za 1 m2 (demontaż)                -  50 %.

      liczonych według wzorów:

                                   Najniższa zaoferowana cena za 1 Mg

                 C (Mg)=    ------------------------------------------------  x 50

                                                  Cena badanej oferty

         i

                                      Najniższa zaoferowana cena za 1 m2

                 C (m2)=    ------------------------------------------------  x 50

                                                  Cena badanej oferty

 

 1. Liczba punktów przyznana ofercie badanej jest sumą punktów otrzymanych w obu kryreriach cenowych.
 2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów.

 

 

5. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
  o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
 2. Przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży Zamawiającemu dokumenty,
  o których mowa w pkt. 2 niniejszego zapytania. Niezłożenie dokumentów traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2018 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 482
16 maja 2018 13:50 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia__azbest.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:23 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 15:22 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [u_m_o_w_a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)