Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę dróg na terenie Gminy GOscieradów"

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:            poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa czterech dróg na terenie Gminy Gościeradów.
 2. Powyższe zamówienie zostało podzielone na trzy części:

Część Nr 1 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia”,  na odcinku długości 0,17 km.

Część Nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 108574L Szczecyn – Mniszek”, na odcinku długości 0,23 km.

Część Nr 3 -   „Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia”, na odcinku długości 0,44 km.

Część Nr 4 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów”, na odcinku długości 0,3 km.

Dla  części Nr 1 przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Liśnik Duży - Kolonia gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,17 km (od km 0+400 do km. 0+170), na działkach nr 142, 163 i 199 położonych w obr. geodez. Liśnik Duży – Kolonia.

W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 1 należy wykonać:

 1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, wytyczenie pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,17 km;
 2. Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie – 396,43m2; wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm, - 396,43m2;
 3. Nawierzchnię: warstwa wiążąca AC 16W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. – 385,10m2; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 385,10m2; skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 385,10m2; warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, - 377,55 m2;
 4. Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm (obustronnie)  - 49,83m2.

2)     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 1  zawiera złącznik Nr 1a do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Dokumentacja techniczna,

 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

 Dla  części Nr 2 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowy drogi gminnej Nr 108574L Szczecyn - Mniszek gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,23 km (od km 0+020 do km 0+250,01), na działce  nr ew.1735 położonej w obr. geodez. Mniszek.

    W ramach przedmiotu zamówienia dla części Nr 2 należy wykonać:

 1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,25 km;
 2. Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie – 975,20m2; wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  - 515,20m2;
 3. Nawierzchnię: warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. – 975,60m2; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 947,60m2; skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 974,60m2; warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 920,00 m2;
 4. Zjazdy i pobocza: zjazdy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – 51,69m2; utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (po 50cm, obustronnie)  - 23,0m2.

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 2  zawiera złącznik Nr 1b do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Dokumentacja techniczna,

 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Dla części  nr 3 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowy drogi wewnętrznej Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia” gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,44 km (od km 0+080 do km 0+520) na działkach nr  5/25, 5/26, 7/53, 1512, 199 położonych w obr. geodez. Liśnik Duży – Kolonia i Wólka Gościeradowska.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 3 należy wykonać:
 1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,5 km;
 2. Nawierzchnię: warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. – 1765,35m2; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 1765,35m2; skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1765,35m2; warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1765,35 m2;
 3. Roboty wykończeniowe: utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (obustronnie)  - 437,78m2.

2)     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 3  zawiera złącznik Nr 1c do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Dokumentacja techniczna,

 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

 

Dla części  nr 4 przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów”, gm. Gościeradów, na odcinku długości 0,3 km (od km 0+000 do km 0+300) na działkach nr 1, 81 i 89 położonych w obrębie geodez. Aleksandrów

W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 4 należy wykonać:

 1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie pasa drogowego, parametrów drogi, na odcinku dł. 0,3 km;
 2. Podbudowę: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie – 1056,61m2; wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  - 1056,61m2;
 3. Nawierzchnię: warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. – 1056,61m2; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 1056,61m2; skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1056,61m2; warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1056,61 m2;
 4. Zjazdy: zjazdy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm –  9,91m2;

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) dla części Nr 4  zawiera złącznik Nr 1d do niniejszej SIWZ:

 - Przedmiar robót,

 - Dokumentacja techniczna,

 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery części - Zamawiający nie określa ich maksymalnej liczby. Ocena ofert i wybór Wykonawcy zostanie dokonany osobno dla każdej części.
 2. Oznaczenie zgodnie z CPV

-     45000000-7  Roboty budowlane

-     45110000-1  „Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne”

-     45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

-     45230000-8  „Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu”

-     45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Część Nr 1 - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Liśnik Duży – Kolonia”, na odcinku długości 0,17 km - termin zakończenia robót - do dnia 10.08.2018 r.
 2. Część Nr 2 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 108574L Szczecyn – Mniszek”, na odcinku długości 0,23 km - termin zakończenia robót - do dnia 10.08.2018 r.
 3. Część Nr 3 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia”, na odcinku długości 0,44 km - termin zakończenia robót - do dnia 10.08.2018 r.
 4. Część Nr 4 - „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Aleksandrów”, na odcinku długości 0,3 km - termin zakończenia robót - do dnia 10.08.2018 r.

 

Pozostałe informacje w załaczonych poniżej dokumentach przetargowych

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.04.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 635
14 czerwca 2018 14:06 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2018 09:36 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze_drogi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 15:34 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_drogi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)