Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na „Budowę siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.
 2. Inwestycja jest współfinansowana w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa siłowni napowietrznej z utwardzeniem terenu i montażem urządzeń na działce nr 749/6 w Gościeradowie Ukazowym, gm. Gościeradów”.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działce o nr ew. 749/6  w obr. Gościeradów, zgodnie z opracowaną uproszczoną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót, obejmującą:

1)     Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa -  ok. 946,0 m2

2)     Utwardzenie terenu kostką betonową, gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa  - ok. 106,9 m2 ,

3)     Wbudowanie krawężników betonowych 15x30 cm z oporem – ok. 165 mb.

4)     Wbudowanie obrzeży betonowych 8x30 cm z oporem – ok. 17,9 mb.

5)     Wbudowanie obrzeży betonowych 6x20 cm z oporem – ok. 98,4 mb.

6)     Wykonanie trawników dywanowych z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów, z uzupełnieniem torfem (glebą urodzajną).

7)     Zamontowanie poszczególnych urządzeń  siłowni napowietrznej:

-        Wahadło, urządzenie aktywizujące dolne części ciała i wzmacniające kręgosłup, pomagające usprawnić zmysł równowagi, działające rozluźniająco, poprawia koordynację ruchową;

-        Pajacyk, urządzenie wzmacniające mięśnie nóg, dolne partie ciała, wzmacniające mięśnie pośladków, poprawiające koordynację ruchową oraz wpływające na kondycję;

-        Steper, urządzenie wzmacniające i rozbudowujące mięśnie nóg i pośladków, poprawiające ogólną wydolność organizmu i pozytywnie wpływające na układ krążenia, poprawiające koordynacje i kształt sylwetki nie obciążając stawów;

-        Orbitrek, urządzenie poprawiające kondycję stawów i wzmacniające mięśnie nóg, stawy biodrowe oraz ramiona, poprawiające wydolność organizmu i ogólną kondycję fizyczną;

-        Wioślarz, urządzenie aktywizujące wszystkie części ciała, poprawiające ogólną wydolność organizmu, wytrzymałość oraz siłę;

-        Drabinka, urządzenie pomagające przy ćwiczeniach rozciągających tułów oraz ręce, wzmacniające mięśnie pleców i obręczy barkowej;

-        Ławka, urządzenie wzmacniające, budujące mięśnie proste oraz skośne brzucha.

Montaż urządzeń siłowni napowietrznej wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać według opracowanej uproszczonej dokumentacji technicznej, z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z wytycznymi producenta urządzeń oraz z umową.

 1. Każde urządzenie ma być oznakowane dokładnymi instrukcjami (także w formie obrazkowej) na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z odpowiednimi normami.
 2. Zamontowane urządzenia powinny spełniać przepisy odpowiednich norm.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Uproszczona Dokumentacja Techniczna i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ:
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 5. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

-       45212140-9   Obiekty rekreacyjne

-       45112720-8    Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

-       45112723-9    Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

-       45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni

-       37440000-4    Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

-       37535200-9    Wyposażenie placów zabaw.

 1. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 lub 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XVI SIWZ).
Data wytworzenia dokumentu: 21.06.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2018 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 497
12 lipca 2018 15:02 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2018 14:47 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 czerwca 2018 15:18 Ewa Maziarczyk - Dodanie załącznika [umowa_silownia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl