Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXI/114/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXI/114/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. D

UCHWAŁA Nr XXI/112/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XXI/112/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Na pods

UCHWAŁA NR XX/111/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XX/111/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 października 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Gościerad

Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f

ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 WÓJTA GMINY GOSCIERADÓW z dnia 21 września 2020 roku o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 WÓJTA GMINY GOSCIERADÓW z dnia 21 września 2020 roku o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o

Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalno – prawnej oraz wykonalności technicznej projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021

Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalno – prawnej oraz wykonalności technicznej projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościeradów na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościeradów na lata 2021-2027 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. z 2020 r. poz....

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 sierpnia 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 sierpnia 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansa