Wybierz rok

Uchwała nr XIV/88/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów

Uchwała nr XIV/88/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990

UCHWAŁA NR XIV/87 /2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

UCHWAŁA NR XIV/87 /2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.. ) oraz art. 2

Uchwała Nr XIV/86/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIV/86/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z źn. zm.) Rada Gminy Gościerad&

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 r. Na podsta

UCHWAŁA Nr XIII/85/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie

UCHWAŁA Nr XIII/85/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o s

UCHWAŁA Nr XIII/83/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIII/83/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych n