Odpis aktu stanu cywilnego

Kod RWA

5362

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405

Opłaty

Odpis skrócony - 22 zł

wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł

odpis zupełny - 33 zł

pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Gminy Gościeradów nr 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.

Podstawa prawna

  • Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.1741 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Poz.1628 ze zmianami),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
  • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
  • Ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Inne informacje

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

- osoba, której akt dotyczy,

- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun, sąd i prokurator, organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,

- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,

- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 991
11 maja 2016 09:50 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.