Aktualności (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wystosowanym wezwaniu do uzupełnienia wniosku

Znak: RPP.6733.4.2020 Gościeradów, dnia 22.10.2020 r. Obwieszczenie

Ogłoszenie Aktualizacja podstawowych kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 rok

Gościeradów, dnia 27.10.2020 r. Ogłoszenie Aktualizacja podstawowych kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na 2020 rok Działając na podstaw

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Wywieszono w terminie: 26.10.2020 r. - 9.11.2020r. Annopol dn. 19.10.2020 r. Oś. 6220.14.17.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gościeradów, dnia 21.10.2020 r. Znak: RRP.6720.1.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gościeradów, dnia 21.10.2020 r. Znak: RRP.6721.1.2020 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Na pods

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Znak: OŚGO. 6220.13.2.2020 Gościeradów, dnia: 13.10.2020 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Urzędzie Gminy w Gościeradowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w Urzędzie Gminy w Gościeradowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Wójt Gminy Gościeradów informuje, że w dniu 9 października 2020 roku Gminny Klub Sportowy...

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-10-05 Znak : RPP. 6733.4.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: -

OBWIESZCZENIE Burmistrza Annopola

Annopol dn.22.09.2020 r. Oś. 6220.14.11.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrz Annopola, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 t.j. z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środow...